A part of Merck

104617 | Siarczan hydroksyloamoniowy

104617
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   10039-54-0233-118-8H₈N₂O₆S(HONH₃)₂SO₄164.14 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1046170500
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 500 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number104617
     SynonymsHydroxylamine sulfate
     DescriptionHydroxylammonium sulfate
     References
     Product Information
     CAS number10039-54-0
     EC index number612-123-00-2
     EC number233-118-8
     Hill FormulaH₈N₂O₆S
     Chemical formula(HONH₃)₂SO₄
     Molar Mass164.14 g/mol
     HS Code2825 10 00
     Applications
     ApplicationHydroxylammonium sulfate GR for analysis. CAS 10039-54-0, EC Number 233-118-8, chemical formula (HONH₃)₂SO₄. Hydroxylammonium sulfate MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: Hydroxylamine sulfate
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.88 g/cm3 (20 °C)
     Melting Point170 °C (rozkład)
     pH value3.6 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
     Bulk density1100 kg/m3
     Solubility587 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Szczur 842 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Królik 1500 - 2000 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)     Hazard Statement(s)H290: Może powodować korozję metali.
     H302 + H312: Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
     H315: Działa drażniąco na skórę.
     H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
     H319: Działa drażniąco na oczy.
     H351: Podejrzewa się, że powoduje raka.
     H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane drogą pokarmową.
     H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
     Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
     P280: Stosować rękawice ochronne.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
     Storage class4.1A Inne niebezpieczne materiały wybuchowe
     WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
     Disposal10
     Nadtlenki organiczne można wykryć w roztworach wodnych i rozpuszczalnikach organicznych przy pomocy Perex-Test (nr kat. 116206). Czyste nadtlenki należy rozcieńczyć w odpowiednim rozpuszczalniku lub wodzie i kontrolując temperaturę dodawać małymi porcjami roztwór chlorku żelaza(II) (nr kat. 103860). Pojemnik D. Substancje wybuchowe do utylizacji (klasa składowania 4.1A) powinny być zapakowane oddzielnie i szczelnie zamknięte. Należy pamietać o flegmatyzacji wodą lub odpowiednim czynnikiem flegmatyzacyjnym!
     Safety Information
     Hazard Symbols Explosive
     Harmful
     Dangerous for the environment
     Categories of dangersubstancja o w???ciwo?ciach wybuchowych, substancja szkodliwa, substancja dra?ni?ca, substancja rakotwórcza, substancja uczulaj?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
     R PhraseR 2-21/22-36/38-40-43-48/22-50
     Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.Działa drażniąco na oczy i skórę.Ograniczone dowody działania rakotwórczego.Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
     S PhraseS 36/37-61
     Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2865 , 8, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2865 , 8, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2865 , 8, III, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (manganometric)≥ 99 %
     Chloride (Cl)≤ 0.001 %
     As (Arsenic)≤ 0.00005 %
     Cu (Copper)≤ 0.0005 %
     Fe (Iron)≤ 0.0005 %
     Hg (Mercury)≤ 0.000001 %
     Pb (Lead)≤ 0.0005 %
     Sulfated ash (residue on ignition)≤ 0.1 %