A part of Merck

112327 | LEUCOGNOST® mieszanina środków utrwalających

112327
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1123270500
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 500 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number112327
     DescriptionLEUCOGNOST® Fixing Mixture
     OverviewLEUCOGNOST® fixing mixture is especially developed for the fixation of blood and bone marrow smears using the various LEUCOGNOST® kits. LEUCOGNOST® fixing mixture optimally protects enzyme activities, and the reaction times of the different working solutions are specially matched to the fixing mixture. It is developed and registered as CE / IVD product for applications in diagnostics.
     Can be used with the following LEUCOGNOST® kits
     Art. Nr. 116300 LEUCOGNOST® ALPA 1 Kit
     Art. Nr. 116301 LEUCOGNOST® EST 1 Kit
     Art. Nr. 116302 LEUCOGNOST® PAS 1 Kit
     Art. Nr. 116303 LEUCOGNOST® POX 1 Kit
     Art. Nr. 116304 LEUCOGNOST® SP 1 Kit
     Art. Nr. 116198 LEUCOGNOST® NASDCL 1 Kit
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density0.90 - 0.91 g/cm3 (20 °C)
     Flash point-17 °C
     pH value5.2 - 5.6 (H₂O, 20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H350: Może powodować raka.
     H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
     H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
     H319: Działa drażniąco na oczy.
     H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
     H341: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
     EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
     Precautionary Statement(s)P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
     P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
     P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
     P280: Stosować rękawice ochronne.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
     P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
     Storage class3 Ciecze łatwopalne
     WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Toxic
     Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja szkodliwa, substancja dra?ni?ca, substancja rakotwórcza, substancja uczulaj?ca
     R PhraseR 45-20/21/22-11-36-68-43-66
     Może powodować raka.Działa szkodliwie również przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.Produkt wysoce łatwopalny.Działa drażniąco na oczy.Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
     S PhraseS 53-16-36/37-45
     Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1993 , 3, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1993 , 3, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1993 , 3, II
     Supplemental Information
     Specifications

     Documentation

     MSDS

     Title

     Safety Data Sheet (SDS) 

     Certificates of Analysis

     Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
     1123270500 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

     Brochure

     Title
     Hematology - stains for blood and marrow (MM)
     Products for microscopy - All you need for successful working

     Reach Use

     Tytuł
     Reach Use

     Instructions for Use

     Title
     116301 LEUCOGNOST® EST Detection of the alpha naphthyl acetate esterase reaction in leukocytes
     112327 LEUCOGNOST® Fixing Mixture for enzyme cytochemistry
     116198 LEUCOGNOST®-NASDCL Detection of naphthol AS-D chloroacetate esterase in granulocytes
     116300 LEUCOGNOST® ALPA Detection of the alkaline leukocyte phosphatase activity in leukocytes
     116302 LEUCOGNOST® PAS - Detection of the periodic acid-Schiff reaction in leukocytes
     116303 LEUCOGNOST® POX Detection of the peroxidase reaction in leukocytes
     116304 LEUCOGNOST® AP Detection of the acid phosphatase reaction in leukocytes

     Powiązane produkty i zastosowania

     Alternative Products

     Numer katalogowy Opis  
     116300 LEUCOGNOST® ALPA Pokaż ceny i dostępność
     116301 LEUCOGNOST® EST Pokaż ceny i dostępność
     116302 LEUCOGNOST® PAS Pokaż ceny i dostępność
     116303 LEUCOGNOST® POX Pokaż ceny i dostępność
     116304 LEUCOGNOST® AP Pokaż ceny i dostępność

     Related Products

     Numer katalogowy Opis  
     116300 LEUCOGNOST® ALPA Pokaż ceny i dostępność
     116301 LEUCOGNOST® EST Pokaż ceny i dostępność
     116302 LEUCOGNOST® PAS Pokaż ceny i dostępność
     116303 LEUCOGNOST® POX Pokaż ceny i dostępność
     116304 LEUCOGNOST® AP Pokaż ceny i dostępność

     Accessories (Secondary)

     Numer katalogowy Opis  
     104699 Olejek imersyjny Pokaż ceny i dostępność
     108562 Aquatex® Pokaż ceny i dostępność
     109249 Hemalum Mayera, roztwór Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Application Facete

     Związane produkty według: Brand Facete

     Kategorie

     IVD/OEM Materials & Reagents > Microscopy > Hematology > Cytochemical Reagents