A part of Merck

105387 | Eozyna i błękit metylenowy, roztwór Leishmana modyfikowany

105387
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1053870500
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 500 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number105387
     DescriptionLEISHMAN'S EOSIN METHYLENE BLUE SOLUTION
     OverviewThe staining method according to Leishman is one of the standard techniques in hematological diagnostic procedures. Like Wright's eosin methylene blue solution and May-Grünwald's eosin methylene blue solution, it is used for staining of blood and bone marrow smears and clinical cytological specimens. The typical resulting color of cell nuclei is red to purple, which depends on the buffer tablets (Buffer tablets pH 7.2 or Buffer tablets pH 6.8). 500 mL of the IVD & CE-registered Leishman's eosin methylene blue solution are sufficient for staining up to 1600 slides in Hellendahl cells. It is registered as IVD and CE product.
     References
     Product Information
     HS Code3204 19 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point65 °C (1013 hPa)
     Density0.79 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit5.5 - 44 %(V) Metanol
     Flash point12 °C
     Ignition temperature455 °C Metanol
     Vapor pressure128 hPa (20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
     H301 + H311 + H331: Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
     H370: Powoduje uszkodzenie narządów.
     Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
     P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
     P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
     Storage class3 Ciecze łatwopalne
     WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
     Disposal1
     Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Toxic
     Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja toksyczna
     R PhraseR 11-23/24/25-39/23/24/25
     Produkt wysoce łatwopalny.Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
     S PhraseS 16-36/37-45
     Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1230 , 3 (6.1), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1230 , 3 (6.1), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1230 , 3 (6.1), II
     Supplemental Information
     Specifications
     Suitability for microscopy (Blood smear)passes test
     Erythrocytespink-brownish
     Nucleiviolet
     Eosinophilic granulesred to red-brown
     Neutrophilic granuleslight violet
     Lymphocyte cytoplasmblue

     Powiązane produkty i zastosowania

     Alternative Products

     Numer katalogowy Opis  
     101350 Eozyna i błękit metylenowy Leishmana Pokaż ceny i dostępność

     Accessories (Primary)

     Numer katalogowy Opis  
     111374 Tabletki buforu pH 6,8 Pokaż ceny i dostępność
     106009 Metanol Pokaż ceny i dostępność
     109468 Tabletki buforu pH 7,2 Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Application Facete

     Kategorie

     IVD/OEM Materials & Reagents > Microscopy > Hematology > Rapid Stainings, Hemacolor®
     IVD/OEM Materials & Reagents > Microscopy > Hematology > Hematological Staining Solutions