A part of Merck

820196 | BROMOOCTAN METYLU

820196
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   96-32-2202-499-2C₃H₅BrO₂BrCH₂COOCH₃152.98 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8201960100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 100 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8201960250
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 250 ml
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number820196
       SynonymsBromoacetic acid methyl ester
       DescriptionMETHYL BROMOACETATE
       References
       Product Information
       CAS number96-32-2
       EC number202-499-2
       Hill FormulaC₃H₅BrO₂
       Chemical formulaBrCH₂COOCH₃
       Molar Mass152.98 g/mol
       HS Code2915 90 70
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationMETHYL BROMOACETATE FOR SYNTHESIS. CAS 96-32-2, EC Number 202-499-2, chemical formula BrCH₂COOCH₃. METHYL BROMOACETATE MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: Bromoacetic acid methyl ester
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point144 - 146 °C (1013 hPa)
       Density1.65 g/cm3 (20 °C)
       Flash point64 °C
       Vapor pressure18 hPa (50 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H301: Działa toksycznie po połknięciu.
       H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
       H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
       H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
       Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
       P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       Storage class6.1A Palne, toksyczność ostra Cat. 1 i 2 / bardzo toksyczne materiały niebezpieczne
       WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
       Disposal9
       Związki rakotwórcze oraz związki łatwopalne oznaczone jako bardzo toksyczne lub toksyczne: Kategoria F. Siarczany alkilowe są rakotwórcze. Należy podjąć szcególne środki ostrożności dla uniknięcia narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą. W celu dezaktywacji siarczany alkilowe należy dodawać kroplami (z wkraplacza) do chłodzonego lodem stężonego roztworu amoniaku (nr kat. 105426), przy energicznym mieszaniu. Przed umieszczeniem w Kategorii D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535).
       Safety Information
       Hazard Symbols Toxic
       Corrosive
       Categories of dangersubstancja toksyczna, substancja dra?ni?ca
       R PhraseR 25-34-37-43
       Działa toksycznie po połknięciu.Powoduje oparzenia.Działa drażniąco na drogi oddechowe.Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
       S PhraseS 9-26-36/37/39-45
       Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2643 , 6.1, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2643 , 6.1, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2643 , 6.1, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 97.0 % (a/a)
       Density (d 20 °C/ 4 °C)1.653 - 1.658
       Identity (IR)passes test

       Powiązane produkty i zastosowania

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Halogen Substituted Monoesters
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Halogen Substituted Monoesters
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Halogen Substituted Monoesters