A part of Merck

100837 | Metanol

100837
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   67-56-1200-659-6CH₄OCH₃OH32.04 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1008371000
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 1 l
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1008372500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 2.5 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number100837
       SynonymsMethyl alcohol, Carbinol
       OverviewSupraSolv® MS is dedicated for use in gas chromatography coupled with mass spectrometric detection. SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
       References
       Product Information
       CAS number67-56-1
       EC index number603-001-00-X
       EC number200-659-6
       Hill FormulaCH₄O
       Chemical formulaCH₃OH
       Molar Mass32.04 g/mol
       HS Code2905 11 00
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationMethanol for gas chromatography MS SupraSolv®. Methanol CAS 67-56-1, chemical formula CH₃OH, molar mass 32.04 g/mol. Structural formula of Methanol (MeOH), MSDS, and description below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point64.5 °C (1013 hPa)
       Density0.792 g/cm3 (20 °C)
       Evaporation number1.9
       Explosion limit5.5 - 44 %(V)
       Flash point10 °C
       Ignition temperature455 °C DIN 51794
       Melting Point-98 °C
       Vapor pressure128 hPa (20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur 5628 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Królik 17100 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
       H301 + H311 + H331: Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
       H370: Powoduje uszkodzenie narządów.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
       P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
       P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
       RTECSPC1400000
       Storage class3 Ciecze łatwopalne
       WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Disposal1
       Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Toxic
       Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja toksyczna
       R PhraseR 11-23/24/25-39/23/24/25
       Produkt wysoce łatwopalny.Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
       S PhraseS 7-16-36/37-45
       Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w +5°C do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1230 , 3 (6.1), II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1230 , 3 (6.1), II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1230 , 3 (6.1), II
       Supplemental Information
       Specifications