A part of Merck

106025 | Metanol-D4

106025
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   811-98-3212-378-6CD₄OCD₃OD36.07 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1060250005
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Glas bottle pre packed 10x 0.5 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1060250009
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Glas bottle pre packed 10x0.75 ml
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number106025
       SynonymsTetradeuteromethanol
       OverviewA wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
       References
       Product Information
       CAS number811-98-3
       EC number212-378-6
       Hill FormulaCD₄O
       Chemical formulaCD₃OD
       Molar Mass36.07 g/mol
       HS Code2845 90 10
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationMethanol-D4 deuteration degree min. 99.95% for NMR spectroscopy MagniSolv™. Methanol-D4 CAS 811-98-3, chemical formula CD₃OD, molar mass 36.07 g/mol. Structural formula of Methanol-D4, MSDS, and description below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point64.5 °C (1013 hPa)
       Density0.79 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit5.5 - 36.5 %(V)
       Flash point11 °C
       Ignition temperature455 °C
       Melting Point-98 °C
       Vapor pressure128 hPa (20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur 5628 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Królik 17100 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
       H301 + H311 + H331: Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
       H370: Powoduje uszkodzenie narządów.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
       P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
       P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
       Storage class3 Ciecze łatwopalne
       WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Disposal1
       Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Toxic
       Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja toksyczna
       R PhraseR 11-23/24/25-39/23/24/25
       Produkt wysoce łatwopalny.Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
       S PhraseS 7-16-36/37-45
       Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageTemperatura magazynowania: bez ograniczeń.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1230 , 3 (6.1), II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1230 , 3 (6.1), II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1230 , 3 (6.1), II
       Supplemental Information
       Specifications
       Deuteration degree≥ 99.95 %
       Water (K. Fischer, H₂O + D₂O)≤ 0.020 %
       Performance test (NMR-spectrum)passes test