A part of Merck

106717 | Chlorek niklu(II), heksahydrat

106717
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information
   Replacement InformationIn North America 106717.1000 replaces NX0325-5, material is identical, pack size is different

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar MassGrade Value
   7791-20-0231-743-0Cl₂Ni * 6 H₂ONiCl₂ * 6 H₂O237.66 g/molACS

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1067170250
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 250 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1067171000
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka plastikowa 1 kg
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number106717
       ReplacesNX0325-5
       SynonymsNickel dichloride
       DescriptionNickel(II) chloride hexahydrate
       References
       Product Information
       CAS number7791-20-0
       EC index number028-011-00-6
       EC number231-743-0
       GradeACS
       Hill FormulaCl₂Ni * 6 H₂O
       Chemical formulaNiCl₂ * 6 H₂O
       Molar Mass237.66 g/mol
       HS Code2827 35 00
       Applications
       ApplicationNickel(II) chloride hexahydrate for analysis EMSURE® ACS. CAS 7791-20-0, EC Number 231-743-0, chemical formula NiCl₂ * 6 H₂O. Nickel(II) chloride hexahydrate MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: Nickel dichloride
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Density1.92 g/cm3 (substancja bezwodna)
       Melting Point140 °C (substancja bezwodna),rozkłada się
       pH value4.9 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
       Bulk density640 kg/m3
       Solubility2540 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur 186 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H350i: Wdychanie może spowodować raka.
       H360D: Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
       H301 + H331: Działa toksycznie po połknięciu lub w następstwie wdychania
       H315: Działa drażniąco na skórę.
       H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
       H334: Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
       H341: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
       H372: Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
       H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
       Precautionary Statement(s)P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
       P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
       P280: Stosować rękawice ochronne.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       RTECSQR6480000
       Storage class6.1 D Niepalne, toksyczność ostra kat. 3 / toksyczne lub substancje wywołujące chroniczne skutki
       WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
       Disposal15
       Roztwory i substancje stałe zawierające metale ciężkie: Pojemnik E. Nikiel Raney'a (również nikiel Urushibary) w postaci zawiesiny wodnej należy dodawać z mieszaniem do kwasu solnego (nr kat. 100312) aż do rozpuszczenia (Pojemnik E). Nie można dopuścić do wyschnięcia niklu Raney'a ani pozostałości na filtrze, ponieważ samorzutnie zapaliłyby się na powietrzu. Pod pojeciem metale ciężkie należy rozumieć jakiekolwiek związki antymonu, arsenu, kadmu, chromu(IV), miedzi, ołowiu, niklu i cyny jak również te pierwiastki w formie metalicznej, o ile są sklasyfikowane jako substancje niebezpieczne. Inne metale ciężkie należy zbierać oddzielnie.
       Safety Information
       Hazard Symbols Toxic
       Dangerous for the environment
       Categories of dangersubstancja rakotwórcza, substancja dzia?aj?ca szkodliwie na rozrodczo??, substancja toksyczna, substancja dra?ni?ca, substancja mutagenna, substancja uczulaj?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
       R PhraseR 49-61-23/25-48/23-38-68-42/43-50/53
       Może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową.Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.Działa toksycznie również przez drogi oddechowe i po połknięciu.Działa również toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.Działa drażniąco na skórę.Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
       S PhraseS 53-45-60-61
       Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3288 , 6.1, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3288 , 6.1, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3288 , 6.1, III
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (complexometric)≥ 98.0 %
       Insoluble matter≤ 0.005 %
       Sulphate (SO₄)≤ 0.005 %
       Total nitrogen (N)≤ 0.005 %
       Ca (Calcium)≤ 0.005 %
       Co (Cobalt)≤ 0.005 %
       Cu (Copper)≤ 0.001 %
       Fe (Iron)≤ 0.001 %
       K (Potassium)≤ 0.01 %
       Mg (Magnesium)≤ 0.01 %
       Mn (Manganese)≤ 0.002 %
       Na (Sodium)≤ 0.01 %
       Pb (Lead)≤ 0.002 %
       Zn (Zinc)≤ 0.001 %
       conforms to ACS