A part of Merck

170382 | Nikiel, roztwór wzorcowy do ICP

170382
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1703820100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 100 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number170382
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.036 g/cm3 (20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H350i: Wdychanie może spowodować raka.
     H360D: Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
     H290: Może powodować korozję metali.
     H315: Działa drażniąco na skórę.
     H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
     H319: Działa drażniąco na oczy.
     H334: Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
     H341: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
     H372: Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie.
     H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
     Precautionary Statement(s)P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
     P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
     P280: Stosować rękawice ochronne.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
     P342 + P311: W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
     Storage class6.1 D Niepalne, toksyczność ostra kat. 3 / toksyczne lub substancje wywołujące chroniczne skutki
     WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
     Disposal28
     Roztwory wodne: Kategoria D.
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Dangerous for the environment
     Categories of dangersubstancja rakotwórcza, substancja dzia?aj?ca szkodliwie na rozrodczo??, substancja toksyczna, substancja dra?ni?ca, substancja mutagenna, substancja uczulaj?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
     R PhraseR 49-61-48/23-36/38-68-42/43-51/53
     Może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową.Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.Działa również toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.Działa drażniąco na oczy i skórę.Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
     S PhraseS 53-23-36/37-45-61
     Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.Nie wdychać pary.Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3264 , 8, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3264 , 8, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3264 , 8, III, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications

     Documentation

     MSDS

     Title

     Safety Data Sheet (SDS) 

     Certificates of Analysis

     Numer katalogowy OpakowanieNumer partii
     1703820100 Butelka plastikowa

     Certificates

     Title
     RoHS Statement on ICP standards- Directive 2011/65/EU "Restriction on certain hazardous substances" (Merck Millipore)
     Zertifikat ISO Guide 34 Akkreditierung - Annex

     Brochure

     Title
     Periodic Table of the Elements - Certipur ICP / AAS standards

     Technical Info

     Title
     Specification Sheet - ICP standards 10 000 mg/l Certipur

     Reach Use

     Tytuł
     Reach Use

     Powiązane produkty i zastosowania

     Alternative Products

     Numer katalogowy Opis  
     119792 Nikiel, roztwór wzorcowy Pokaż ceny i dostępność

     Accessories (Primary)

     Numer katalogowy Opis  
     100441 Kwas azotowy 65% Pokaż ceny i dostępność
     101518 Kwas azotowy 60 % Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Application Facete

     Kategorie

     Analytics and Sample Preparation > Reference Materials > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > ICP Standards Certipur®
     Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > Certipur® Standards, Reference Materials and Buffers > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > ICP Standards Certipur®
     Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP
     Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > ICP Standards Certipur®