A part of Merck

814911 | O-Methylhydroxylammonium chloride

814911
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   593-56-6209-798-7CH₆ClNOCH₃ONH₂ * HCl83.52 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8149110025
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 25 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number814911
     SynonymsMethylhydroxylamine hydrochloride, Methoxyamine hydrochloride
     DescriptionO-Methylhydroxylammonium chloride
     References
     Product Information
     CAS number593-56-6
     EC number209-798-7
     Hill FormulaCH₆ClNO
     Chemical formulaCH₃ONH₂ * HCl
     Molar Mass83.52 g/mol
     HS Code2928 00 90
     Structure formula Image
     Applications
     ApplicationO-Methylhydroxylammonium chloride for synthesis. CAS 593-56-6, EC Number 209-798-7, chemical formula CH₃ONH₂ * HCl. O-Methylhydroxylammonium chloride MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: Methylhydroxylamine hydrochloride, Methoxyamine hydrochloride
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Melting Point148 - 151 °C
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
     H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
     H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
     Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
     P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     RTECSNC3980000
     Storage class8A Palne, żrące materiały niebezpieczne
     WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
     Disposal3
     Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Corrosive
     Dangerous for the environment
     Categories of dangersubstancja ?r?ca, substancja uczulaj?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
     R PhraseR 34-43-50
     Powoduje oparzenia.Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
     S PhraseS 26-36/37/39-45-61
     Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3261 , 8, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3261 , 8, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3261 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (argentometric)≥ 98.0 %
     Melting range (lower value)≥ 148 °C
     Melting range (upper value)≤ 151 °C
     Identity (IR)passes test

     Powiązane produkty i zastosowania

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Amines and Ammonium Compounds > Aliphatic, Alicyclic and Araliphatic Amines and Hydroxyl Amines > Primary Amines
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Amines and Ammonium Compounds > Aliphatic, Alicyclic and Araliphatic Amines and Hydroxyl Amines > Primary Amines
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Amines and Ammonium Compounds > Aliphatic, Alicyclic and Araliphatic Amines and Hydroxyl Amines > Primary Amines