A part of Merck

112936 | Odczynnik do utleniającej mineralizacji związków

112936
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1129360030
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 30 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number112936
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     pH value11 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
     Bulk density800 - 900 kg/m3
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.
     H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
     H315: Działa drażniąco na skórę.
     H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
     H319: Działa drażniąco na oczy.
     H334: Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
     H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
     Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P342 + P311: W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     Storage class5.1 B Środki utleniające (TRG 515 Grupa 2+3)
     WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
     Disposal22
     Nieorganiczne nadtlenki i utleniacze, jak również brom i jod, można unieszkodliwić metodą redukcji kwaśnym roztworem tiosiarczanu sodowego (nr kat. 106512). Pojemnik D lub E. Słabo rozpuszczalne utleniacze należy zbierać oddzielnie w pojemniku E lub I.
     Safety Information
     Hazard Symbols Oxidising
     Harmful
     Categories of dangersubstancja o w?a?ciwo?ciach utleniaj?cych, substancja szkodliwa, substancja dra?ni?ca, substancja uczulaj?ca
     R PhraseR 8-22-36/37/38-42/43
     Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.Działa szkodliwie po połknięciu.Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.
     S PhraseS 17-22-24-37-45
     Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.Nie wdychać pyłu.Unikać zanieczyszczenia skóry.Nosić odpowiednie rękawice ochronne.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageTemperatura magazynowania: bez ograniczeń.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1492 , 5.1, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1492 , 5.1, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1492 , 5.1, III
     Supplemental Information
     Specifications