A part of Merck

109724 | Piperydyna

109724
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   110-89-4203-813-0C₅H₁₁N85.15 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1097240100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 100 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1097240500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 500 ml
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number109724
       SynonymsHexahydropyridine, Pentamethyleneimine, Azacyclohexane, Azinane
       OverviewEMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
       References
       Product Information
       CAS number110-89-4
       EC index number613-027-00-3
       EC number203-813-0
       Hill FormulaC₅H₁₁N
       Molar Mass85.15 g/mol
       HS Code2933 32 00
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationPiperidine for analysis EMSURE®. CAS 110-89-4, pH 12.6 (100 g/l, H₂O, 20 °C). Piperidine MSDS and product info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point106 °C (1013 hPa)
       Density0.86 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit1.5 - 10.3 %(V)
       Flash point16 °C
       Ignition temperature320 °C
       Melting Point-10.8 °C
       pH value12.6 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
       Vapor pressure34 hPa (20 °C)
       Viscosity kinematic1.77 mm2/s (20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 dermalLD50 Królik 276 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
       H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
       H311 + H331: Działa toksycznie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
       H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
       P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
       P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
       P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
       RTECSTM3500000
       Storage class3 Ciecze łatwopalne
       WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Disposal9
       Związki rakotwórcze oraz związki łatwopalne oznaczone jako bardzo toksyczne lub toksyczne: Kategoria F. Siarczany alkilowe są rakotwórcze. Należy podjąć szcególne środki ostrożności dla uniknięcia narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą. W celu dezaktywacji siarczany alkilowe należy dodawać kroplami (z wkraplacza) do chłodzonego lodem stężonego roztworu amoniaku (nr kat. 105426), przy energicznym mieszaniu. Przed umieszczeniem w Kategorii D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535).
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Toxic
       Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja toksyczna, substancja ?r?ca
       R PhraseR 11-22-23/24-34
       Produkt wysoce łatwopalny.Działa szkodliwie po połknięciu.Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.Powoduje oparzenia.
       S PhraseS 16-26-27-45
       Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w +5°C do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2401 , 8 (3), I
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2401 , 8 (3), I
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2401 , 8 (3), I, Segregation Group: 18 (Alkalis)
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)
       Picoline (GC, area%)≤ 0.20 % (a/a)
       Pyridine (GC, area%)≤ 0.30 % (a/a)
       Water (K. F.)≤ 0.30 %
       Heavy metals (as Pb)≤ 0.0001 %
       Fe (Iron)≤ 0.0001 %
       Non volatile matter≤ 0.01 %
       Identity (IR)passes test

       Powiązane produkty i zastosowania

       Accessories (Secondary)

       Numer katalogowy Opis  
       100801 Zestaw etykiet zgodnie z GHS Pokaż ceny i dostępność
       108801 Klucz Pokaż ceny i dostępność

       Związane produkty według: Brand Facete

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Classical Analysis and Synthesis > Solvents for Analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. PhEur