A part of Merck

107433 | Pronaza E

107433
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1074330001
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 1 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1074330005
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 5 g
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number107433
       SynonymsStreptomyces grisens neutral proteinase
       OverviewPronase E is a mixture of proteolytic enzymes that is obtained from Streptomyces griseus. It can be used in the in diagnostics in histopathology as it hydrolyses proteins into individual amino acids.
       References
       Product Information
       CAS number9036-06-0
       EC index number647-014-00-9
       EC number232-909-5
       HS Code3507 90 90
       Applications
       ApplicationPronase E (from Streptomyces griseus) 4,000,000 PU/g for biochemistry EC 3.4.24.4. CAS 9036-06-0, pH 6 - 7 (10 g/l, H₂O, 20 °C). MSDS and product info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       pH value6 - 7 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
       Bulk density200 kg/m3
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur 3290 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H319: Działa drażniąco na oczy.
       H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
       H315: Działa drażniąco na skórę.
       H334: Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
       Precautionary Statement(s)P260: Nie wdychać pyłu.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P304 + P341: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
       P342 + P311: W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       Storage class10 - 13 Inne substancje ciekłe i stałe
       WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Disposal3
       Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Harmful
       Categories of dangersubstancja dra?ni?ca, substancja uczulaj?ca
       R PhraseR 36/37/38-42
       Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową.
       S PhraseS 22-24-26-36/37
       Nie wdychać pyłu.Unikać zanieczyszczenia skóry.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w +2°C do +8°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDKein Gefahrgut
       Declaration (transport by air) IATA-DGRNo Dangerous Good
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeNo Dangerous Good
       Supplemental Information
       Specifications
       Appearance (colour)slightly brown
       Appearance (description)fine powder
       Activity (Casein; pH 7.4; 40 °C)≥ 4000000 U/g