A part of Merck

101517 | Siarczan srebrowy, roztwór 10 g/l

101517
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1015171000
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 1 l
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1015172500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 2.5 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number101517
       References
       Product Information
       HS Code3822 00 00
       Applications
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Density1.84 g/cm3 (20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H290: Może powodować korozję metali.
       H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
       H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
       Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
       P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
       P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       Storage class8B Niepalne, żrące materiały niebezpieczne
       WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
       Disposal27
       Pozostałości zawierające wartościowe metale możliwe do odzyskania należy zawracać do ponownego użycia. Kategoria H.
       Safety Information
       Hazard Symbols Corrosive
       Dangerous for the environment
       Categories of dangersubstancja ?r?ca
       R PhraseR 35-50/53
       Powoduje poważne oparzenia.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
       S PhraseS 26-36/37/39-45-61
       Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3264 , 8, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3264 , 8, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3264 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
       Supplemental Information
       Specifications
       Concentration (Ag₂SO₄)9.8 - 10.2 g/l
       Concentration (H₂SO₄)1665 - 1735 g/l