A part of Merck

845048 | Borowodorek sodowy (drobnoziarnisty)

845048
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   16940-66-2241-004-4H₄BNaNaBH₄37.83 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8450480100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Glass Bottle in Metal can 100 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number845048
     References
     Product Information
     CAS number16940-66-2
     EC number241-004-4
     Hill FormulaH₄BNa
     Chemical formulaNaBH₄
     Molar Mass37.83 g/mol
     HS Code2850 00 20
     Applications
     ApplicationSodium borohydride (fine granular) Msynth®plus. Sodium borohydride (fine granular) CAS No. 16940-66-2, EC Number 241-004-4. Sodium borohydride (fine granular) MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point500 °C (rozkład)
     Density1.07 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit3.02 %(V)
     Flash point69 °C nie dotyczy
     Ignition temperature220 °C
     Melting Point400 °C (powolny rozkład)
     pH value11 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
     Vapor pressure0.0001 hPa (25 °C)
     Bulk density350 - 500 kg/m3
     Solubility550 g/l (powolny rozkład)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Szczur 160 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Królik 230 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H260: W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu.
     H301 + H311: Działa toksycznie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
     H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
     Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     P402 + P404: Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.
     RTECSED3325000
     Storage class4.3 Materiały niebezpieczne uwalniające łatwopalne gazy w kontakcie z wodą
     WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
     Disposal26
     Metale alkaliczne i ziem alkalicznych należy rozpuścić w rozpuszczalniku obojętnym i zneutralizować mieszając i dodając po kropli 2-propanol (nr kat. 100995). Jeśli reakcja przebiega zbyt gwałtownie nazależy zamiast 2-propanolu użyć tert-butanolu lub okatnolu. W reakcji powstaje wodór, który tworzy z powietrzem mieszaninę wybuchową, należy więc podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa. Po zakończeniu reakcji dodawać wodę po jednej kropli, a następnie zobojętnić. Pojemnik D. W przypadku borowodorków metali alkalicznych i ziem alkalicznych dodawać metanol (nr kat. 106008) mieszając; w przypadku amidków i wodorków metali alkalicznych i ziem alkalicznych oraz wodorków glino- i cynoorganicznych dodawać kroplami 2-propanol (nr kat. 100995). Substancje stałe należy uprzedniozawiesić w eterze. Po zakończeniu reakcji produkty hydrolizuje się wodą, a następnie zobojętnia. Pojemnik D lub E. Glinowodorek litowy unieszkodliwia się również w zawiesinie eterowej. Pod osłoną gazu obojętnego i przy intensywnym mieszaniu dodawać, po jednej kropli, mieszaninę 1:4 octanu etylu (nr kat. 822277) i eteru stosowanego do sporządzenia zawiesiny. Należy zawsze pamiętać o intensywnym mieszaniu. Pojemnik A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Toxic
     Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja toksyczna, substancja ?r?ca
     R PhraseR 15-24/25-35
     W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy.Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.Powoduje poważne oparzenia.
     S PhraseS 14-26-36/37/39-43-45
     Nie przechowywać razem z tlenkami i związkami kwasów ciężkich metali.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku pożaru używać piasek. Nigdy nie używać wody.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1426 , 4.3, I
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1426 , 4.3, I
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1426 , 4.3, I
     Supplemental Information
     Specifications

     Powiązane produkty i zastosowania

     Related Products

     Numer katalogowy Opis  
     806373 Borowodorek sodowy Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Brand Facete

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Organoelement Compounds > Hydrides and Amides
     Small Molecules Pharmaceutical > API Synthesis > non GMP Intermediates Msynth®plus
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Organoelement Compounds > Hydrides and Amides
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Organoelement Compounds > Boric Compounds
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Reduction Reagents
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Organoelement Compounds > Boric Compounds
     Reagents, Chemicals and Labware > API Synthesis > Msynth®plus
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Reagents for Organometallic Synthesis