A part of Merck

808076 | Kwas tiooctowy

808076
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   507-09-5208-063-8C₂H₄OSCH₃COSH76.12 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8080760100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 100 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8080760250
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 250 ml
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number808076
       DescriptionThioacetic acid
       References
       Product Information
       CAS number507-09-5
       EC number208-063-8
       Hill FormulaC₂H₄OS
       Chemical formulaCH₃COSH
       Molar Mass76.12 g/mol
       HS Code2930 90 99
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationThioacetic acid for synthesis. CAS 507-09-5, EC Number 208-063-8, chemical formula CH₃COSH. Thioacetic acid MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Density1.07 g/cm3 (20 °C)
       Flash point18 °C
       Melting Point-17 °C
       pH value1.8 (100 g/l, H₂O, 20 °C) Hydroliza
       Vapor pressure1 hPa (20 °C)
       Solubility27 g/l (powolny rozkład)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur 200 - 350 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
       H301: Działa toksycznie po połknięciu.
       H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
       H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
       H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
       P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
       P280: Stosować rękawice ochronne.
       P280: Stosować ochronę oczu.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
       Storage class3 Ciecze łatwopalne
       WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
       Disposal6
       Nitryle i merkaptany należy utlenić mieszając przez kilka godzin (korzystnie przez noc) z roztworem podchlorynu sodowego (nr kat. 105614). Ewentualny nadmiar utleniacza zobojętnić tiosiarczanem sodowym (nr kat. 106513). Faza organiczna: Kategoria A. Faza wodna: Kategoria D.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Corrosive
       Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja szkodliwa, substancja ?r?ca, substancja uczulaj?ca
       R PhraseR 11-20/22-34-43
       Produkt wysoce łatwopalny.Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.Powoduje oparzenia.Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
       S PhraseS 26-36/37/39-45
       Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2436 , 3, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2436 , 3, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2436 , 3, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
       Density (d 20 °C/ 4 °C)1.067 - 1.070
       Identity (IR)passes test

       Powiązane produkty i zastosowania

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Sulfur Compounds > Mercaptans > Bifunctional Mercaptans
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Sulfur Compounds > Mercaptans > Bifunctional Mercaptans
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Sulfur Compounds > Mercaptans > Bifunctional Mercaptans