A part of Merck

113368 | Toluen-d₈

113368
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   2037-26-5218-009-5C₇D₈100.19 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1133680010
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Ampulka z septum 10 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number113368
     SynonymsMethylbenzene deuterated
     OverviewA wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
     References
     Product Information
     CAS number2037-26-5
     EC number218-009-5
     Hill FormulaC₇D₈
     Molar Mass100.19 g/mol
     HS Code2845 90 10
     Structure formula Image
     Applications
     ApplicationToluene-D8 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv™. CAS 2037-26-5, molar mass 100.19 g/mol. MSDS and product information below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point109 °C
     Density0.94 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit1.2 - 8.0 %(V)
     Flash point4 °C
     Ignition temperature535 °C
     Melting Point-85 °C
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Szczur 636 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Królik 12124 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
     H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
     H315: Działa drażniąco na skórę.
     H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
     H361d: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
     H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
     Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
     P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
     P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
     Storage class3 Ciecze łatwopalne
     WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
     Disposal1
     Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Harmful
     Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja dra?ni?ca, substancja szkodliwa, substancja dzia?aj?ca szkodliwie na rozrodczo??
     R PhraseR 11-38-48/20-63-65-67
     Produkt wysoce łatwopalny.Działa drażniąco na skórę.Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
     S PhraseS 36/37-46-62
     Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageTemperatura magazynowania: bez ograniczeń.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1294 , 3, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1294 , 3, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1294 , 3, II
     Supplemental Information
     Specifications
     Deuteration degree≥ 99.50 %
     Water (NMR, H₂O)≤ 0.020 %
     Performance test (NMR-spectrum)passes test