A part of Merck

109686 | n-Heptan

109686
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   142-82-5205-563-8C₇H₁₆CH₃(CH₂)₅CH₃100.2 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1096860005
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Glas bottle pre packed 5 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number109686
     Descriptionn-Heptane
     References
     Product Information
     CAS number142-82-5
     EC index number601-008-00-2
     EC number205-563-8
     Hill FormulaC₇H₁₆
     Chemical formulaCH₃(CH₂)₅CH₃
     Molar Mass100.2 g/mol
     HS Code2901 10 00
     Structure formula Image
     Applications
     Applicationn-Heptane reference substance for gas chromatography. CAS 142-82-5, EC Number 205-563-8, chemical formula CH₃(CH₂)₅CH₃. n-Heptane MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point97 - 98 °C (1013 hPa)
     Density0.68 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit1 - 7 %(V)
     Flash point-4 °C
     Ignition temperature215 °C
     Melting Point-90.5 °C
     Vapor pressure48 hPa (20 °C)
     Solubility0.05 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Szczur > 5000 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Królik > 2000 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)     Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
     H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
     H315: Działa drażniąco na skórę.
     H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
     H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
     Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
     P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
     P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
     RTECSMI7700000
     Storage class3 Ciecze łatwopalne
     WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
     Disposal1
     Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Harmful
     Dangerous for the environment
     Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja dra?ni?ca, substancja szkodliwa, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
     R PhraseR 11-38-65-67-50/53
     Produkt wysoce łatwopalny.Działa drażniąco na skórę.Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
     S PhraseS 9-16-29-33-60-61-62
     Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Nie wprowadzać do kanalizacji.Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +5°C do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1206 , 3, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1206 , 3, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1206 , 3, II, Marine Pollutant: P
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC)≥ 99.5 %
     Identity (IR)conforms