A part of Merck

104367 | n-Heksan

104367
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar MassGrade Value
   110-54-3203-777-6C₆H₁₄CH₃(CH₂)₄CH₃86.18 g/molACS

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1043671000
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 1 l
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1043672500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 2.5 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       1043672511
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         Butelka plastikowa 2.5 l
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         1043676010
         Pobieram informacje o dostępności...
         Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
         Dostępny w magazynie 
         Wycofano
         Dostępna ograniczona ilość
         Dostępność będzie potwierdzona
          Remaining : Will advise
           Remaining : Will advise
           Doradzimy
           Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

           Beczka stal nierdz. 10 l
           Pobieranie ceny...
           Nie udało się pobrać ceny
           Minimum Quantity needs to be mulitiple of
           Na zapytanie Więcej informacji
           Zapisano ()
            
           Poproś o podanie ceny netto
           1043676025
           Pobieram informacje o dostępności...
           Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
           Dostępny w magazynie 
           Wycofano
           Dostępna ograniczona ilość
           Dostępność będzie potwierdzona
            Remaining : Will advise
             Remaining : Will advise
             Doradzimy
             Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

             Beczka stal nierdz. 25 l
             Pobieranie ceny...
             Nie udało się pobrać ceny
             Minimum Quantity needs to be mulitiple of
             Na zapytanie Więcej informacji
             Zapisano ()
              
             Poproś o podanie ceny netto
             1043679190
             Pobieram informacje o dostępności...
             Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
             Dostępny w magazynie 
             Wycofano
             Dostępna ograniczona ilość
             Dostępność będzie potwierdzona
              Remaining : Will advise
               Remaining : Will advise
               Doradzimy
               Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

               Beczka metalowa 190 l
               Pobieranie ceny...
               Nie udało się pobrać ceny
               Minimum Quantity needs to be mulitiple of
               Na zapytanie Więcej informacji
               Zapisano ()
                
               Poproś o podanie ceny netto
               Description
               Catalogue Number104367
               Descriptionn-Hexane
               OverviewEMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
               References
               Product Information
               CAS number110-54-3
               EC index number601-037-00-0
               EC number203-777-6
               GradeACS
               Hill FormulaC₆H₁₄
               Chemical formulaCH₃(CH₂)₄CH₃
               Molar Mass86.18 g/mol
               HS Code2901 10 00
               Structure formula Image
               Applications
               Applicationn-Hexane for analysis EMSURE® ACS. CAS 110-54-3, EC Number 203-777-6, chemical formula CH₃(CH₂)₄CH₃. n-Hexane MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here.
               Biological Information
               Physicochemical Information
               Boiling point69 °C (1013 hPa)
               Density0.66 g/cm3 (20 °C)
               Explosion limit1.0 - 8.1 %(V)
               Flash point-22 °C
               Ignition temperature240 °C
               Melting Point-94.3 °C
               Vapor pressure160 hPa (20 °C)
               Viscosity kinematic0.50 mm2/s (20 °C)
               Solubility0.0095 g/l
               Dimensions
               Materials Information
               Toxicological Information
               LD 50 oralLD50 Szczur 25000 mg/kg
               LD 50 dermalLD50 Królik > 2000 mg/kg
               Safety Information according to GHS
               Hazard Pictogram(s)               Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
               H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
               H315: Działa drażniąco na skórę.
               H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
               H361fd: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
               H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane drogą oddechową.
               H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
               Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
               P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
               P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
               P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
               P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
               P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
               P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
               RTECSMN9275000
               Storage class3 Ciecze łatwopalne
               WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
               Disposal1
               Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
               Safety Information
               Hazard Symbols Flammable
               Harmful
               Dangerous for the environment
               Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja dra?ni?ca, substancja szkodliwa, substancja dzia?aj?ca szkodliwie na rozrodczo??, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
               R PhraseR 11-38-48/20-62-65-67-51/53
               Produkt wysoce łatwopalny.Działa drażniąco na skórę.Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
               S PhraseS 9-16-29-33-36/37-61-62
               Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Nie wprowadzać do kanalizacji.Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
               Product Usage Statements
               Storage and Shipping Information
               StoragePrzechowywać w +5°C do +30°C.
               Packaging Information
               Transport Information
               Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1208 , 3, II
               Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1208 , 3, II
               Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1208 , 3, II
               Supplemental Information
               Specifications
               Purity (GC)≥ 99.0 %
               Identity (IR)conforms
               Colour≤ 10 Hazen
               Alkalinity≤ 0.0002 meq/g
               Acidity≤ 0.0002 meq/g
               Density (d 20 °C/ 4 °C)0.659 - 0.662
               Thiopheneconforms
               Aromatics (as benzene)≤ 0.01 %
               Sulfur compounds (as S)≤ 0.005 %
               Matter discoloured by H₂SO₄≤ 10 Hazen
               Al (Aluminium)≤ 0.00005 %
               B (Boron)≤ 0.000002 %
               Ba (Barium)≤ 0.00001 %
               Ca (Calcium)≤ 0.00005 %
               Cd (Cadmium)≤ 0.000005 %
               Co (Cobalt)≤ 0.000002 %
               Cr (Chromium)≤ 0.000002 %
               Cu (Copper)≤ 0.000002 %
               Fe (Iron)≤ 0.00001 %
               Mg (Magnesium)≤ 0.00001 %
               Mn (Manganese)≤ 0.000002 %
               Ni (Nickel)≤ 0.000002 %
               Pb (Lead)≤ 0.00001 %
               Sn (Tin)≤ 0.00001 %
               Zn (Zinc)≤ 0.00001 %
               Evaporation residue≤ 0.001 %
               Water≤ 0.005 %
               ACS

               Documentation

               MSDS

               Title

               Safety Data Sheet (SDS) 

               Certificates of Analysis

               Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
               1043671000 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
               1043672500 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
               1043672511 Butelka plastikowaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
               1043676010 Beczka stal nierdz.Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF
               1043676025 Beczka stal nierdz.Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF
               1043679190 Beczka metalowaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

               Brochure

               Title
               Better safe!
               EMSURE / EMPARTA - Solvents for analysis

               Reach Use

               Tytuł
               Reach Use

               Powiązane produkty i zastosowania

               Accessories (Primary)

               Numer katalogowy Opis  
               101114 Urządzenie ze stali Pokaż ceny i dostępność
               106710 System do przetaczania rozpuszczalników z beczek i pojemników bębnowych ze stali nierdzewnej Pokaż ceny i dostępność
               108803 Klucz Pokaż ceny i dostępność
               901756 Rura zanurzana Pokaż ceny i dostępność
               902335 Rura zanurzana Pokaż ceny i dostępność
               902698 Zabezpieczenie przed nadciśnieniem 0,5 bar Pokaż ceny i dostępność
               963533 Uchwyt bezpieczeństwa Pokaż ceny i dostępność

               Accessories (Secondary)

               Numer katalogowy Opis  
               100801 Zestaw etykiet zgodnie z GHS Pokaż ceny i dostępność
               108801 Klucz Pokaż ceny i dostępność

               Związane produkty według: Brand Facete

               Kategorie

               Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Classical Analysis and Synthesis > Solvents for Analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. PhEur
               Analytics and Sample Preparation > Reagents for Pharmacopoeia Analysis > Solvents for Pharmacopoeia Analysis