A part of Merck

104368 | n-Heksan

104368
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   110-54-3203-777-6C₆H₁₄CH₃(CH₂)₄CH₃86.18 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1043681000
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 1 l
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1043682500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 2.5 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       1043682511
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         Butelka plastikowa 2.5 l
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         1043686010
         Pobieram informacje o dostępności...
         Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
         Dostępny w magazynie 
         Wycofano
         Dostępna ograniczona ilość
         Dostępność będzie potwierdzona
          Remaining : Will advise
           Remaining : Will advise
           Doradzimy
           Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

           Beben stal nierdz. 10 l
           Pobieranie ceny...
           Nie udało się pobrać ceny
           Minimum Quantity needs to be mulitiple of
           Na zapytanie Więcej informacji
           Zapisano ()
            
           Poproś o podanie ceny netto
           1043686025
           Pobieram informacje o dostępności...
           Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
           Dostępny w magazynie 
           Wycofano
           Dostępna ograniczona ilość
           Dostępność będzie potwierdzona
            Remaining : Will advise
             Remaining : Will advise
             Doradzimy
             Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

             Beben stal nierdz. 25 l
             Pobieranie ceny...
             Nie udało się pobrać ceny
             Minimum Quantity needs to be mulitiple of
             Na zapytanie Więcej informacji
             Zapisano ()
              
             Poproś o podanie ceny netto
             1043686190
             Pobieram informacje o dostępności...
             Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
             Dostępny w magazynie 
             Wycofano
             Dostępna ograniczona ilość
             Dostępność będzie potwierdzona
              Remaining : Will advise
               Remaining : Will advise
               Doradzimy
               Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

               Beben stal nierdz. 190 l
               Pobieranie ceny...
               Nie udało się pobrać ceny
               Minimum Quantity needs to be mulitiple of
               Na zapytanie Więcej informacji
               Zapisano ()
                
               Poproś o podanie ceny netto
               1043689190
               Pobieram informacje o dostępności...
               Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
               Dostępny w magazynie 
               Wycofano
               Dostępna ograniczona ilość
               Dostępność będzie potwierdzona
                Remaining : Will advise
                 Remaining : Will advise
                 Doradzimy
                 Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

                 Beczka metalowa 190 l
                 Pobieranie ceny...
                 Nie udało się pobrać ceny
                 Minimum Quantity needs to be mulitiple of
                 Na zapytanie Więcej informacji
                 Zapisano ()
                  
                 Poproś o podanie ceny netto
                 Description
                 Catalogue Number104368
                 Descriptionn-Hexane
                 OverviewEMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA® we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA® solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
                 References
                 Product Information
                 CAS number110-54-3
                 EC index number601-037-00-0
                 EC number203-777-6
                 Hill FormulaC₆H₁₄
                 Chemical formulaCH₃(CH₂)₄CH₃
                 Molar Mass86.18 g/mol
                 HS Code2901 10 00
                 Structure formula Image
                 Applications
                 Applicationn-Hexane EMPLURA®. CAS 110-54-3, EC Number 203-777-6, chemical formula CH₃(CH₂)₄CH₃. n-Hexane MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here.
                 Biological Information
                 Physicochemical Information
                 Boiling point69 °C (1013 hPa)
                 Density0.66 g/cm3 (20 °C)
                 Explosion limit1.0 - 8.1 %(V)
                 Flash point-22 °C
                 Ignition temperature240 °C
                 Melting Point-94.3 °C
                 Vapor pressure160 hPa (20 °C)
                 Viscosity kinematic0.50 mm2/s (20 °C)
                 Solubility0.0095 g/l
                 Dimensions
                 Materials Information
                 Toxicological Information
                 LD 50 oralLD50 Szczur 25000 mg/kg
                 LD 50 dermalLD50 Królik > 2000 mg/kg
                 Safety Information according to GHS
                 Hazard Pictogram(s)                 Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
                 H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
                 H315: Działa drażniąco na skórę.
                 H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
                 H361fd: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
                 H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane drogą oddechową.
                 H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
                 Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
                 P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
                 P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
                 P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
                 P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
                 P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
                 P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
                 RTECSMN9275000
                 Storage class3 Ciecze łatwopalne
                 WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
                 Disposal1
                 Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
                 Safety Information
                 Hazard Symbols Flammable
                 Harmful
                 Dangerous for the environment
                 Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja dra?ni?ca, substancja szkodliwa, substancja dzia?aj?ca szkodliwie na rozrodczo??, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
                 R PhraseR 11-38-48/20-62-65-67-51/53
                 Produkt wysoce łatwopalny.Działa drażniąco na skórę.Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
                 S PhraseS 9-16-29-33-36/37-61-62
                 Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Nie wprowadzać do kanalizacji.Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
                 Product Usage Statements
                 Storage and Shipping Information
                 StoragePrzechowywać w +5°C do +30°C.
                 Packaging Information
                 Transport Information
                 Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1208 , 3, II
                 Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1208 , 3, II
                 Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1208 , 3, II
                 Supplemental Information
                 Specifications
                 Purity (GC)≥ 95.0 %
                 Identity (IR)conforms
                 Free acid (as acetic acid)≤ 0.005 %
                 Density (d 20 °C/ 4 °C)0.6590 - 0.6620
                 Readily carbonizable substancesconforms
                 Water≤ 0.02 %

                 Documentation

                 MSDS

                 Title

                 Safety Data Sheet (SDS) 

                 Certificates of Analysis

                 Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
                 1043681000 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
                 1043682500 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
                 1043682511 Butelka plastikowaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
                 1043686010 Beben stal nierdz.Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF
                 1043686025 Beben stal nierdz.Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF
                 1043686190 Beben stal nierdz.Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF
                 1043689190 Beczka metalowaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

                 Brochure

                 Title
                 and what can we do for you? Individual services and tailor-made chemicals for technical applications

                 Reach Use

                 Tytuł
                 Reach Use

                 Powiązane produkty i zastosowania

                 Accessories (Primary)

                 Numer katalogowy Opis  
                 101114 Urządzenie ze stali Pokaż ceny i dostępność
                 106710 System do przetaczania rozpuszczalników z beczek i pojemników bębnowych ze stali nierdzewnej Pokaż ceny i dostępność
                 108803 Klucz Pokaż ceny i dostępność
                 901756 Rura zanurzana Pokaż ceny i dostępność
                 902335 Rura zanurzana Pokaż ceny i dostępność
                 902591 Rura zanurzana Pokaż ceny i dostępność
                 902698 Zabezpieczenie przed nadciśnieniem 0,5 bar Pokaż ceny i dostępność
                 963533 Uchwyt bezpieczeństwa Pokaż ceny i dostępność

                 Accessories (Secondary)

                 Numer katalogowy Opis  
                 100801 Zestaw etykiet zgodnie z GHS Pokaż ceny i dostępność
                 107070 Urządzenie antystatyczne Pokaż ceny i dostępność
                 108801 Klucz Pokaż ceny i dostępność

                 Związane produkty według: Brand Facete

                 Kategorie

                 Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Solvents for Lab Applications EMPLURA®
                 Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Classical Analysis and Synthesis > Solvents for Preparative Lab Applications EMPLURA®
                 Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Production and Purification > Solvents for Lab Applications EMPLURA®