A part of Merck

104391 | n-Heksan

104391
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   110-54-3203-777-6C₆H₁₄CH₃(CH₂)₄CH₃86.18 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1043911000
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 1 l
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1043912500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 2.5 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       1043915000
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         Aluminium Bottle 5 l
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         1043919010
         Pobieram informacje o dostępności...
         Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
         Dostępny w magazynie 
         Wycofano
         Dostępna ograniczona ilość
         Dostępność będzie potwierdzona
          Remaining : Will advise
           Remaining : Will advise
           Doradzimy
           Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

           Beczka stal nierdz. 10 l
           Pobieranie ceny...
           Nie udało się pobrać ceny
           Minimum Quantity needs to be mulitiple of
           Na zapytanie Więcej informacji
           Zapisano ()
            
           Poproś o podanie ceny netto
           1043919030
           Pobieram informacje o dostępności...
           Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
           Dostępny w magazynie 
           Wycofano
           Dostępna ograniczona ilość
           Dostępność będzie potwierdzona
            Remaining : Will advise
             Remaining : Will advise
             Doradzimy
             Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

             Beczka stal nierdz. 30 l
             Pobieranie ceny...
             Nie udało się pobrać ceny
             Minimum Quantity needs to be mulitiple of
             Na zapytanie Więcej informacji
             Zapisano ()
              
             Poproś o podanie ceny netto
             Description
             Catalogue Number104391
             Descriptionn-Hexane
             OverviewWith their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv® solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
             References
             Product Information
             CAS number110-54-3
             EC index number601-037-00-0
             EC number203-777-6
             Hill FormulaC₆H₁₄
             Chemical formulaCH₃(CH₂)₄CH₃
             Molar Mass86.18 g/mol
             HS Code2901 10 00
             Structure formula Image
             Applications
             Applicationn-Hexane for liquid chromatography LiChrosolv®. CAS 110-54-3, EC Number 203-777-6, chemical formula CH₃(CH₂)₄CH₃. n-Hexane MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here.
             Biological Information
             Physicochemical Information
             Boiling point69 °C (1013 hPa)
             Density0.66 g/cm3 (20 °C)
             Explosion limit1.0 - 8.1 %(V)
             Flash point-22 °C
             Ignition temperature240 °C
             Melting Point-94.3 °C
             Vapor pressure160 hPa (20 °C)
             Viscosity kinematic0.50 mm2/s (20 °C)
             Solubility0.0095 g/l
             Dimensions
             Materials Information
             Toxicological Information
             LD 50 oralLD50 Szczur 25000 mg/kg
             LD 50 dermalLD50 Królik > 2000 mg/kg
             Safety Information according to GHS
             Hazard Pictogram(s)             Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
             H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
             H315: Działa drażniąco na skórę.
             H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
             H361fd: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
             H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane drogą oddechową.
             H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
             Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
             P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
             P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
             P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
             P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
             P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
             P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
             RTECSMN9275000
             Storage class3 Ciecze łatwopalne
             WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
             Disposal1
             Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
             Safety Information
             Hazard Symbols Flammable
             Harmful
             Dangerous for the environment
             Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja dra?ni?ca, substancja szkodliwa, substancja dzia?aj?ca szkodliwie na rozrodczo??, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
             R PhraseR 11-38-48/20-62-65-67-51/53
             Produkt wysoce łatwopalny.Działa drażniąco na skórę.Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
             S PhraseS 9-16-29-33-36/37-61-62
             Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Nie wprowadzać do kanalizacji.Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
             Product Usage Statements
             Storage and Shipping Information
             StoragePrzechowywać w +5°C do +30°C.
             Packaging Information
             Transport Information
             Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1208 , 3, II
             Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1208 , 3, II
             Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1208 , 3, II
             Supplemental Information
             Specifications
             Purity (GC)≥ 98.0 %
             Identity (IR)conforms
             Evaporation residue≤ 1.0 mg/l
             Water≤ 0.01 %
             Acidity≤ 0.0002 meq/g
             Alkalinity≤ 0.0002 meq/g
             Transmission (at 210 nm)≥ 50 %
             Transmission (at 220 nm)≥ 85 %
             Transmission (from 245 nm)≥ 98 %
             Filtered by 0.2 µm filter

             Documentation

             MSDS

             Title

             Safety Data Sheet (SDS) 

             Certificates of Analysis

             Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
             1043911000 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
             1043912500 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
             1043915000 Aluminium BottleDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
             1043919010 Beczka stal nierdz.Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF
             1043919030 Beczka stal nierdz.Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF

             Certificates

             Title

             Reach Use

             Tytuł
             Reach Use

             Powiązane produkty i zastosowania

             Accessories (Primary)

             Numer katalogowy Opis  
             101123 Urządzenie ze stali nierdzewnej Pokaż ceny i dostępność
             106710 System do przetaczania rozpuszczalników z beczek i pojemników bębnowych ze stali nierdzewnej Pokaż ceny i dostępność
             108803 Klucz Pokaż ceny i dostępność
             109996 Łącznik S 40 Pokaż ceny i dostępność
             901748 Rura zanurzana Pokaż ceny i dostępność
             902698 Zabezpieczenie przed nadciśnieniem 0,5 bar Pokaż ceny i dostępność
             963533 Uchwyt bezpieczeństwa Pokaż ceny i dostępność

             Accessories (Secondary)

             Numer katalogowy Opis  
             100801 Zestaw etykiet zgodnie z GHS Pokaż ceny i dostępność
             103830 HPLC łącznik do butelki 3 z trzema złączkami do węży śr. wewn. 3,2 mm do pobierania rozpuszczalników z,butelek Pokaż ceny i dostępność
             103831 HPLC łącznik do butelki S40 z 3 złączkami dla węży i złączką dla filtra powietrza odlotowego dla butelek z roztworami odpadowymi Pokaż ceny i dostępność
             103833 Filtr powietrza odlotowego dla łączników dla butelek HPLC S40 z roztworami odpadowymi Pokaż ceny i dostępność
             108801 Klucz Pokaż ceny i dostępność

             Związane produkty według: Application Facete

             Związane produkty według: Brand Facete

             Kategorie

             Analytics and Sample Preparation > Analytical Chromatography > Mobile Phases for Chromatography > Solvents for Liquid Chromatography, LiChrosolv®
             Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Instrumental Organic Analysis > Solvents for Liquid Chromatography, LiChrosolv®