A part of Merck

100882 | n-Pentan

100882
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   109-66-0203-692-4C₅H₁₂CH₃(CH₂)₃CH₃72.15 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1008821000
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 1 l
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1008822500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 2.5 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number100882
       Descriptionn-Pentane
       OverviewSupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
       References
       Product Information
       CAS number109-66-0
       EC index number601-006-00-1
       EC number203-692-4
       Hill FormulaC₅H₁₂
       Chemical formulaCH₃(CH₂)₃CH₃
       Molar Mass72.15 g/mol
       HS Code2901 10 00
       Applications
       Applicationn-Pentane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®. CAS 109-66-0, EC Number 203-692-4, chemical formula CH₃(CH₂)₃CH₃. n-Pentane MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Density0.63 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit1.4 - 8 %(V)
       Flash point-48 °C (obliczono dla czystej substancji)
       Ignition temperature285 °C
       Melting Point-130 °C
       Vapor pressure570 hPa (20 °C)
       Solubility0.4 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur > 2000 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)       Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
       H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
       H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
       H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
       EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
       P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
       P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
       P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
       P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
       RTECSRZ9450000
       Storage class3 Ciecze łatwopalne
       WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
       Disposal1
       Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
       Safety Information
       Hazard Symbols Highly Flammable
       Harmful
       Dangerous for the environment
       Categories of dangersubstancja skrajnie ?atwo palna, substancja szkodliwa, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
       R PhraseR 12-65-66-67-51/53
       Produkt skrajnie łatwopalny.Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
       S PhraseS 9-16-29-33-61-62
       Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Nie wprowadzać do kanalizacji.Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w +5°C do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1265 , 3, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1265 , 3, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1265 , 3, II
       Supplemental Information
       Specifications