A part of Merck

109798 | o-Ksylen

109798
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   95-47-6202-422-2C₈H₁₀C₆H₄(CH₃)₂106.17 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1097980005
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 5 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number109798
     Synonyms1,2-Dimethylbenzene
     Descriptiono-Xylene
     References
     Product Information
     CAS number95-47-6
     EC index number601-022-00-9
     EC number202-422-2
     Hill FormulaC₈H₁₀
     Chemical formulaC₆H₄(CH₃)₂
     Molar Mass106.17 g/mol
     HS Code2902 41 00
     Structure formula Image
     Applications
     Applicationo-Xylene reference substance for gas chromatography. CAS 95-47-6, EC Number 202-422-2, chemical formula C₆H₄(CH₃)₂. o-Xylene MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: 1,2-Dimethylbenzene
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density0.88 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit1.0 - 7.6 %(V)
     Flash point30 °C
     Ignition temperature465 °C
     Melting Point-25.2 °C (ECHA)
     Vapor pressure7 hPa (20 °C)
     Solubility0.18 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H226: Łatwopalna ciecz i pary.
     H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
     H312 + H332: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
     H315: Działa drażniąco na skórę.
     H319: Działa drażniąco na oczy.
     H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
     H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
     Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
     P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     RTECSZE2450000
     Storage class3 Ciecze łatwopalne
     WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
     Disposal1
     Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Harmful
     Irritant
     Categories of dangersubstancja ?atwo palna, substancja szkodliwa, substancja dra?ni?ca
     R PhraseR 10-20/21-36/37/38-65-52/53
     Produkt łatwopalny.Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
     S PhraseS 25-23-62-61
     Unikać zanieczyszczenia oczu.Nie wdychać pary.W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +5°C do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1307 , 3, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1307 , 3, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1307 , 3, III
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC)≥ 99.0 %
     Identity (IR-spectrum)conforms