818408 | (S)-(-)-Limonén

818408
Price could not be retrieved
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Upon Order Completion More Information
You Saved ()
 
Request Pricing
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   View Pricing & Availability
   Click To Print This Page
   Download Product Safety Card

   Overview

   Replacement Information

   Key Spec Table

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   5989-54-8227-815-6C₁₀H₁₆136.24 g/mol

   Pricing & Availability

   Catalogue NumberAvailability Packaging Qty/Pack Price Quantity
   8184080005
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service

     Sklená flaša 5 ml
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     8184080250
     Retrieving availability...
     Limited AvailabilityLimited Availability
     In Stock 
     Discontinued
     Limited Quantities Available
     Availability to be confirmed
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Will advise
       Contact Customer Service

       Sklená flaša 250 ml
       Retrieving price...
       Price could not be retrieved
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Upon Order Completion More Information
       You Saved ()
        
       Request Pricing
       Description
       Catalogue Number818408
       Synonyms(-)-p-Mentha-1,8-diene, (S)-(-)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
       References
       Product Information
       CAS number5989-54-8
       EC index number601-029-00-7
       EC number227-815-6
       Hill FormulaC₁₀H₁₆
       Molar Mass136.24 g/mol
       HS Code2902 19 00
       Structure formula Image
       Applications
       Application(S)-(-)-Limonene for synthesis. CAS 5989-54-8, molar mass 136.24 g/mol.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point177 - 178 °C (1013 hPa)
       Density0.84 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit0.7 - 6.1 %(V)
       Flash point43 °C DIN 51758
       Ignition temperature255 °C
       Melting Point-74 °C
       Vapor pressure2.1 hPa (20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Potkan 4400 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H226: Horľavá kvapalina a pary.
       H315: Dráždi kožu.
       H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
       H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
       Precautionary Statement(s)P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla.
       P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
       P280: Noste ochranné rukavice.
       P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
       Storage class3 Vznietlivé kvapaliny
       WGKWGK 2 ohrozujúce vody
       Disposal3
       Relatívne nereaktívne organické reagencie je potrebné zhromaždovať v nádobe A. Ak sú halogénované, je potrebné ich zhromaždovať v nádobe B. Pre tuhé zvyšky použite nádobu C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Dangerous for the environment
       Irritant
       Categories of dangerhor?avá, dráždivá, senzibilizujúca, nebezpe?ná pre životné prostredie
       R PhraseR 10-38-43-50/53
       Horľavý.Dráždi pokožku.Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
       S PhraseS 24-37-60-61
       Zabráňte kontaktu s pokožkou.Noste vhodné rukavice.Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad.Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladujte pri teplotách pod +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2052 , 3, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2052 , 3, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2052 , 3, III, Marine Pollutant: P
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 96.0 % (a/a)
       Density (d 20 °C/ 4 °C)0.841 - 0.843
       Spec. rotation [α²0/D (undiluted)-98.0 - -95.0 °
       Identity (IR)passes test

       Related Products & Applications

       Categories

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Hydrocarbons > Alkenes and Alkines
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Reagents for Enantioselective Synthesis > Building Blocks for Enantioselective Synthesis
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Hydrocarbons > Alkenes and Alkines
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Products for Enantioselective Synthesis > Building Blocks for Enantioselective Synthesis
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Hydrocarbons > Alkenes and Alkines
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Reagents for Enantioselective Synthesis > Building Blocks for Enantioselective Synthesis