824513 | (-)-Cytizín

824513
Price could not be retrieved
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Upon Order Completion More Information
You Saved ()
 
Request Pricing
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   View Pricing & Availability
   Click To Print This Page
   Download Product Safety Card

   Overview

   Replacement Information
   Replacement Information712264 is the recommended replacement for 824513. This replacement product can be found at http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/Aldrich/712264.

   Key Spec Table

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   485-35-8207-616-0C₁₁H₁₄N₂O190.24 g/mol

   Pricing & Availability

   Catalogue NumberAvailability Packaging Qty/Pack Price Quantity
   8245130025
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service

     Sklená flaša 25 mg
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     Description
     Catalogue Number824513
     References
     Product Information
     CAS number485-35-8
     EC number207-616-0
     Hill FormulaC₁₁H₁₄N₂O
     Molar Mass190.24 g/mol
     HS Code2939 80 00
     Structure formula Image
     Applications
     Application(-)-Cytisine for synthesis. CAS 485-35-8, molar mass 190.24 g/mol.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point218 °C (2.67 hPa)
     Melting Point154 - 156 °C
     Solubility439 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H301 + H311 + H331: Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí.
     Precautionary Statement(s)P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev.
     P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
     P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
     P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
     Signal WordNebezpečenstvo
     Storage class6.1C Horľavé, akútne toxické v kategórii 3 / toxické zlúčeniny alebo zlúčeniny s chronickými účinky
     WGKWGK 3 silne ohrozujúce vody
     Disposal9
     Karcinogénne zlúčeniny a horľavé zlúčeniny označené ako "veľmi jedovaté" alebo "jedovaté": nádoba F. Alkylsulfáty sú karcinogénne. Buďte osobitne opatrní, aby nedošlo k vdýchnutiu alebo ku kontaktu s pokožkou. Alkylsulfáty neutralizujte pridaním (z oddeľovacieho lievika) koncentrovaného ľadového roztoku amoniaku (kat. č. 105426) po kvapkách za intenzívneho miešania. Pred vyliatím do nádoby D skontrolujte pH pomocou indikátorových prúžkov pH-Universal (kat. č. 109535).
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Categories of dangerjedovatá
     R PhraseR 23/24/25
     Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.
     S PhraseS 36/37-45
     Noste vhodný ochranný odev a rukavice.V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladujte pri teplotách pod +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1544 , 6.1, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1544 , 6.1, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1544 , 6.1, III
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (HPLC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
     Melting range (lower value)≥ 154 °C
     Melting range (upper value)≤ 156 °C
     Spec. rotation [α²0/D (c=0.1 in water)-120.0 - -110.0 °
     Identity (IR)passes test

     Related Products & Applications

     Categories

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acid Derivatives > Other Carboxylic Acid Derivatives > Cyclic Amides, Lactams and Derivatives
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acid Derivatives > Other Carboxylic Acid Derivatives > Cyclic Amides, Lactams and Derivatives
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Amines and Ammonium Compounds > Aliphatic, Alicyclic and Araliphatic Amines and Hydroxyl Amines > Secondary Amines
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acid Derivatives > Other Carboxylic Acid Derivatives > Cyclic Amides, Lactams and Derivatives
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Amines and Ammonium Compounds > Aliphatic, Alicyclic and Araliphatic Amines and Hydroxyl Amines > Secondary Amines
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Amines and Ammonium Compounds > Aliphatic, Alicyclic and Araliphatic Amines and Hydroxyl Amines > Secondary Amines