818214 | 1,3-Dimetyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinón

818214
Price could not be retrieved
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Upon Order Completion More Information
You Saved ()
 
Request Pricing
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   View Pricing & Availability
   Click To Print This Page
   Download Product Safety Card

   Overview

   Replacement Information

   Key Spec Table

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   7226-23-5230-625-6C₆H₁₂N₂O128.17 g/mol

   Pricing & Availability

   Catalogue NumberAvailability Packaging Qty/Pack Price Quantity
   8182140100
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service

     Sklená flaša 100 ml
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     8182140500
     Retrieving availability...
     Limited AvailabilityLimited Availability
     In Stock 
     Discontinued
     Limited Quantities Available
     Availability to be confirmed
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Will advise
       Contact Customer Service

       Sklená flaša 500 ml
       Retrieving price...
       Price could not be retrieved
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Upon Order Completion More Information
       You Saved ()
        
       Request Pricing
       Description
       Catalogue Number818214
       SynonymsDimethylpropyleneurea, DMPU
       References
       Product Information
       CAS number7226-23-5
       EC index number613-280-00-X
       EC number230-625-6
       Hill FormulaC₆H₁₂N₂O
       Molar Mass128.17 g/mol
       HS Code2933 59 95
       Structure formula Image
       Applications
       Application1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinone for synthesis. CAS 7226-23-5, pH 11 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point247 °C (1013 hPa)
       Density1.064 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit1.6 - 9.3 %(V)
       Flash point121 °C
       Ignition temperature255 °C
       Melting Point-24 °C
       pH value11 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
       Vapor pressure0.5 hPa (57 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Potkan 1770 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H302: Škodlivý po požití.
       H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
       H361f: Podozrenie z poškodzovania plodnosti.
       Precautionary Statement(s)P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
       P281: Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
       P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
       P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
       Storage class10 - 13 Iné kvapaliny a tuhé látky
       WGKWGK 2 ohrozujúce vody
       Disposal3
       Relatívne nereaktívne organické reagencie je potrebné zhromaždovať v nádobe A. Ak sú halogénované, je potrebné ich zhromaždovať v nádobe B. Pre tuhé zvyšky použite nádobu C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Harmful
       Categories of dangerškodlivá, dráždivá, toxická pre reprodukciu
       R PhraseR 22-41-62
       Škodlivý po požití.Riziko vážneho poškodenia očí.Možné riziko poškodenia plodnosti.
       S PhraseS 26-36/37/39
       V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladujte pri teplotách pod +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)
       Density (d 20 °C/ 4 °C)1.062 - 1.066
       Identity (IR)passes test

       Related Products & Applications

       Categories

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Heterocycles > Heterocycles with 6-membered Rings > 1,3-Diazines, Pyrimidines, Chinazolines
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Heterocycles > Heterocycles with 6-membered Rings > 1,3-Diazines, Pyrimidines, Chinazolines
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Heterocycles > Heterocycles with 6-membered Rings > 1,3-Diazines, Pyrimidines, Chinazolines