A part of Merck

105033 | Hydroxid draselný

105033
Price could not be retrieved
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Upon Order Completion More Information
You Saved ()
 
Request Pricing
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   View Pricing & Availability
   Click To Print This Page
   Download Product Safety Card

   Overview

   Replacement Information

   Key Spec Table

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   1310-58-3215-181-3HKOKOH56.11 g/mol

   Pricing & Availability

   Catalogue NumberAvailability Packaging Qty/Pack Price Quantity
   1050330500
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service

     Plastová flaša 500 g
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     1050331000
     Retrieving availability...
     Limited AvailabilityLimited Availability
     In Stock 
     Discontinued
     Limited Quantities Available
     Availability to be confirmed
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Will advise
       Contact Customer Service

       Plastová flaša 1 kg
       Retrieving price...
       Price could not be retrieved
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Upon Order Completion More Information
       You Saved ()
        
       Request Pricing
       1050335000
       Retrieving availability...
       Limited AvailabilityLimited Availability
       In Stock 
       Discontinued
       Limited Quantities Available
       Availability to be confirmed
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Will advise
         Contact Customer Service

         Plastová flaša 5 kg
         Retrieving price...
         Price could not be retrieved
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Upon Order Completion More Information
         You Saved ()
          
         Request Pricing
         1050339025
         Retrieving availability...
         Limited AvailabilityLimited Availability
         In Stock 
         Discontinued
         Limited Quantities Available
         Availability to be confirmed
          Remaining : Will advise
           Remaining : Will advise
           Will advise
           Contact Customer Service

           Kartónová krabica 25 kg
           Retrieving price...
           Price could not be retrieved
           Minimum Quantity needs to be mulitiple of
           Upon Order Completion More Information
           You Saved ()
            
           Request Pricing
           1050339050
           Retrieving availability...
           Limited AvailabilityLimited Availability
           In Stock 
           Discontinued
           Limited Quantities Available
           Availability to be confirmed
            Remaining : Will advise
             Remaining : Will advise
             Will advise
             Contact Customer Service

             Kartónová krabica 50 kg
             Retrieving price...
             Price could not be retrieved
             Minimum Quantity needs to be mulitiple of
             Upon Order Completion More Information
             You Saved ()
              
             Request Pricing
             Description
             Catalogue Number105033
             SynonymsPotash caustic
             References
             Product Information
             CAS number1310-58-3
             EC index number019-002-00-8
             EC number215-181-3
             Hill FormulaHKO
             Chemical formulaKOH
             Molar Mass56.11 g/mol
             HS Code2815 20 00
             Applications
             ApplicationPotassium hydroxide pellets for analysis EMSURE®. CAS No. 1310-58-3, EC Number 215-181-3.
             Biological Information
             Physicochemical Information
             Density2.04 g/cm3 (20 °C)
             Melting Point360 °C
             pH value14 (56 g/l, H₂O, 20 °C)
             Solubility1130 g/l
             Dimensions
             Materials Information
             Toxicological Information
             LD 50 oralLD50 Potkan 333 mg/kg
             Safety Information according to GHS
             Hazard Pictogram(s)

             Hazard Statement(s)H290: Môže byť korozívna pre kovy.
             H302: Škodlivý po požití.
             H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
             Precautionary Statement(s)P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
             P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
             P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
             P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
             RTECSTT2100000
             Storage class8B Nehorľavé, leptavé nebezpečné látky
             WGKWGK 1 mierne ohrozujúce vody
             Disposal13
             Zásady a alkoholáty je v prípade potreby možné opatrne zriediť ich opatrným primiešaním do vody, a potom zneutralizovať (ochranné rukavice, komora s odsávaním) kyselinou chlorovodíkovou (kat. č. 100312). Pred vyliatím do nádoby D skontrolujte pH pomocou indikátorových prúžkov pH Universal (kat. č. 109535).
             Safety Information
             Hazard Symbols Corrosive
             Categories of dangerškodlivá, žieravá
             R PhraseR 22-35
             Škodlivý po požití.Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.
             S PhraseS 26-36/37/39-45
             V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
             Product Usage Statements
             Storage and Shipping Information
             StorageSkladujte pri +5°C až +30°C.
             Packaging Information
             Transport Information
             Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1813 , 8, II
             Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1813 , 8, II
             Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1813 , 8, II, Segregation Group: 18 (Alkalis)
             Supplemental Information
             Specifications
             Assay (acidimetric, KOH)≥ 85.0 %
             Carbonate (as K₂CO₃)≤ 1.0 %
             Chloride (Cl)≤ 0.0005 %
             Phosphate (PO₄)≤ 0.0005 %
             Silicate (SiO₂)≤ 0.005 %
             Sulphate (SO₄)≤ 0.0005 %
             Total nitrogen (N)≤ 0.0005 %
             Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %
             Al (Aluminium)≤ 0.001 %
             Ca (Calcium)≤ 0.001 %
             Cu (Copper)≤ 0.0002 %
             Fe (Iron)≤ 0.0005 %
             Na (Sodium)≤ 0.5 %
             Ni (Nickel)≤ 0.0005 %
             Pb (Lead)≤ 0.0005 %
             Zn (Zinc)≤ 0.0025 %

             Documentation

             MSDS

             Title

             Safety Data Sheet (SDS) 

             Certificates of Analysis

             Product Number PackagingSpecificationLot Number
             1050330500 Plastová flašaPDF Specification Document
             1050331000 Plastová flašaPDF Specification Document
             1050335000 Plastová flašaPDF Specification Document
             1050339025 Kartónová krabicaPDF Specification Document
             1050339050 Kartónová krabicaPDF Specification Document

             Certificates

             Title

             Brochure

             Title
             Biological Buffer Substances - in high purity
             Dry and safe - Drying agents from Merck Millipore
             and what can we do for you? Individual services and tailor-made chemicals for technical applications

             Technical Info

             Title
             MR-VP Broth (Methyl-red VOGES-PROSKAUER Broth), 105712

             Reach Use

             Title
             Reach Use

             Related Products & Applications

             Alternative Products

             Catalogue Number Description  
             105021 Hydroxid draselný Show Pricing & Availability
             105029 Hydroxid draselný Show Pricing & Availability

             Related Products

             Catalogue Number Description  
             105012 Hydroxid draselný Show Pricing & Availability

             Accessories (Secondary)

             Catalogue Number Description  
             105712 MR-VP bujón Show Pricing & Availability

             Related Products By: Brand Facete

             Categories

             Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Classical Inorganic Analysis > Caustic alkalis and bases EMSURE®, EMPLURA®
             Analytics and Sample Preparation > Analytical Sample Preparation > Dissolution / Digestion
             Analytics and Sample Preparation > Analytical Sample Preparation > Drying Agents