A part of Merck

808706 | Tetrametylcín

808706
Price could not be retrieved
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Upon Order Completion More Information
You Saved ()
 
Request Pricing
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   View Pricing & Availability
   Click To Print This Page
   Download Product Safety Card

   Overview

   Replacement Information

   Key Spec Table

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   594-27-4209-833-6C₄H₁₂SnSn(CH₃)₄178.82 g/mol

   Pricing & Availability

   Catalogue NumberAvailability Packaging Qty/Pack Price Quantity
   8087060010
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service

     Sklená flaša 10 ml
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     Description
     Catalogue Number808706
     SynonymsTetramethylstannane, Tin tetramethyl
     DescriptionTetramethyltin
     References
     Product Information
     CAS number594-27-4
     EC index number050-005-00-7
     EC number209-833-6
     Hill FormulaC₄H₁₂Sn
     Chemical formulaSn(CH₃)₄
     Molar Mass178.82 g/mol
     HS Code2931 90 00
     Structure formula Image
     Applications
     ApplicationTetramethyltin for synthesis. CAS 594-27-4, EC Number 209-833-6, chemical formula Sn(CH₃)₄.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point74 - 75 °C (1013 hPa)
     Density1.29 g/cm3 (20 °C)
     Flash point-12 °C
     Melting Point-54 °C
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
     H300 + H310 + H330: Pri požití, pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť
     H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
     Precautionary Statement(s)P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev.
     P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
     P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
     P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
     P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
     P403 + P235: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
     RTECSWH8630000
     Storage class3 Vznietlivé kvapaliny
     WGKWGK 2 ohrozujúce vody
     Disposal9
     Karcinogénne zlúčeniny a horľavé zlúčeniny označené ako "veľmi jedovaté" alebo "jedovaté": nádoba F. Alkylsulfáty sú karcinogénne. Buďte osobitne opatrní, aby nedošlo k vdýchnutiu alebo ku kontaktu s pokožkou. Alkylsulfáty neutralizujte pridaním (z oddeľovacieho lievika) koncentrovaného ľadového roztoku amoniaku (kat. č. 105426) po kvapkách za intenzívneho miešania. Pred vyliatím do nádoby D skontrolujte pH pomocou indikátorových prúžkov pH-Universal (kat. č. 109535).
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Very toxic
     Dangerous for the environment
     Categories of dangerve?mi hor?avá, ve?mi jedovatá, nebezpe?ná pre životné prostredie
     R PhraseR 11-26/27/28-50/53
     Veľmi horľavý.Veľmi jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
     S PhraseS 16-28-36/37-45-61
     Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody.Noste vhodný ochranný odev a rukavice.V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku). Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladujte pri teplotách pod +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1992 , 3 (6.1), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1992 , 3 (6.1), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1992 , 3 (6.1), II
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 97.0 % (a/a)
     Density (d 20 °C/ 4 °C)1.285 - 1.300
     Identity (IR)passes test

     Related Products & Applications

     Categories

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Organoelement Compounds > Organometal Compounds
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Organoelement Compounds > Organometal Compounds
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Organoelement Compounds > Organometal Compounds