Informace
X


Merck Chemicals

a viz také less

Reklamační řád Merck spol. s r.o. pro Českou republiku

Tento Reklamační řád upravuje postup při podávání a vyřizování reklamací při uplatňování odpovědnosti za vady zboží zakoupeného zákazníkem od společnosti Merck spol. s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Hřebenech II 1718/10, PSČ 140 00, IČO: 186 26 971, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1834 („Merck") v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Merck.

1. Obecné informace

1.1 Pokud není v tomto Reklamačním řádu, ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti Merck, v Servisních podmínkách společnosti Merck nebo ve smlouvě uzavřené mezi společností Merck a zákazníkem dohodnuto jinak, řídí se vztahy mezi společností Merck a zákazníkem příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění („Obchodní zákoník").

1.2 Zákazník musí při uplatnění odpovědnosti za vady („reklamace") uvést specifikaci reklamovaného zboží, popis vady zboží, číslo zakázky, dodacího listu nebo faktury a jméno osoby odpovědné ze strany zákazníka za vyřízení reklamace. Společnost Merck si může od zákazníka vyžádat další doplňující informace, které jsou nezbytné pro vyřízení reklamace a zákazník se zavazuje tyto informace neprodleně poskytnout.

1.3 Reklamaci musí zákazník uplatnit v Zákaznickém centru společnosti Merck na telefonním čísle 272 084 272 nebo u příslušného obchodního zástupce. Písemně je možné reklamaci zaslat na e-mailovou adresu czchemie@merckgroup.com nebo na adresu společnosti Merck: Merck spol. s r.o., Divize chemie, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4.

1.4 Na reklamované zboží, které zákazník zašle bez předchozího jednání se společností Merck nebo bez průvodního dopisu nebo Protokolu o převzetí zboží, který je k dispozici na www.mecomm.cz, nebude brán zřetel. Zboží smí být zákazníkem vráceno pouze s písemným souhlasem společnosti Merck, jak v případě odstoupení od smlouvy, tak v případě vrácení zboží z důvodu provedení opravy vad.

1.5 V případě neoprávněné reklamace si společnost Merck vyhrazuje právo požadovat úhradu s ní souvisejících prokazatelných nákladů společnosti Merck a zákazník se tyto náklady zavazuje uhradit.
1.6 Merck nenese odpovědnost za vady vzniklé jednáním zákazníka, které je v rozporu s dodaným návodem k použití nebo s obecně známými zásadami laboratorní praxe.
1.7 Reklamační řízení zahájí Merck okamžitě po obdržení reklamace zákazníka a informuje ho o předpokládaném termínu vyřízení reklamace.

2. Záruční podmínky

2.1 U chemikálií se stanovenou dobou exspirace se Merck zavazuje dodat zboží s exspirací minimálně 5 měsíců po dodání zboží.

2.2 U výrobků s dobou exspirace kratší než jeden rok od výroby sdělí Merck dobu exspirace pro konkrétně dodávanou šarži na vyžádání zákazníka.

2.3 Na přístroje a laboratorní vybavení poskytuje Merck záruku za jakost po záruční dobu uvedenou na faktuře nebo v instalačním protokolu společnosti Merck za podmínek uvedených v článku 2.3.1 až 2.3.8.

2.3.1 Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží zákazníkem. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace do doby odstranění reklamované vady společností Merck.
2.3.2 Záruka za jakost zahrnuje bezplatné odstranění vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, vzniklých během záruční doby chybou výroby, vadou materiálu, montáží či instalací společností Merck.
2.3.3 Záruka za jakost se nevztahuje na vady způsobené mechanickým, tepelným nebo elektrickým poškozením, používáním výrobku v rozporu s návodem k použití nebo obecně známými zásadami laboratorní praxe, nesprávnou přepravou nebo skladováním, zásahem neoprávněné osoby nebo vnějšími událostmi (živelné pohromy apod.).
2.3.4 Záruka za jakost se rovněž nevztahuje na opotřebení zboží nebo jeho součástí způsobené běžným užíváním a na vady, kvůli kterým byla sjednána nižší cena zboží.
2.3.5 Záruka za jakost je poskytována pouze v případě, že zákazník není v době uplatnění reklamace a ve lhůtě k vyřízení reklamace uvedené v Servisních podmínkách společnosti Merck v prodlení s úhradou faktury za předmět reklamace.
2.3.6 Záruka za jakost se neuplatní v případě nedodržení podmínek provozu nebo neprovádění pravidelné uživatelské údržby v souladu s návodem k použití a obecně známými zásadami správné laboratorní praxe. Záruka za jakost se rovněž neuplatní, jestliže do výrobku zasáhne jakýmkoliv způsobem neoprávněná osoba. Oprávněná osoba je definována výrobcem.
2.3.7 Záruční oprava a záruční servis se řídí Servisními podmínkami společnosti Merck.
2.3.8 Merck neodpovídá za škody způsobené zákazníkovi v důsledku nefunkčnosti nebo vadné funkce výrobku, a za jakékoliv požadavky nebo nároky vznesené vůči zákazníkovi v této souvislosti třetí stranou.

3. Reklamace zjevných vad

3.1 Merck odpovídá za úplnost a správnost dodávky zboží dle dodacího listu.

3.2 Při převzetí dodávky zboží je zákazník povinen neprodleně provést její fyzickou kontrolu a zjištěné skutečnosti porovnat s údaji na dodacím listu. Jestliže při kontrole zjistí zjevné vady zboží, vady dodávky nebo chybějící, případně rozbité zboží, musí uplatnit reklamaci těchto vad do 7 dnů od data převzetí zboží v Zákaznickém centru společnosti Merck nebo u svého obchodního zástupce
Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel.
Podrobnosti vyřízení reklamace upravují Servisní podmínky společnosti Merck.

3.3 V případě, že je obal zboží zjevně poškozen nebo jsou navenek zřejmé jiné známky poškození zboží, není zákazník povinen zboží od přepravce převzít. Pokud tak učiní, musí veškeré zjištěné vady poznamenat do dodacího nebo přepravního listu a kontaktovat společnost Merck na tel. č.: 272 084 272. Reklamace pak bude společností Merck uplatňována na přepravci. Pokud zákazník zboží, jehož obal je zjevně poškozen, nebo jsou navenek zřejmé jiné známky poškození, převezme a veškeré zjištěné vady zásilky do dodacího či přepravního listu neuvede, nenese Merck odpovědnost za vady obalu ani obsahu zásilky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

4. Ceny
Pokud není objednávka zákazníka vázána na zveřejněnou nabídku společnosti Merck, nejsou pro společnost Merck závazné ceny uvedené zákazníkem na objednávce. Zákazníkovi jsou účtovány ceny platné v okamžiku objednání (viz odstavec Ceny ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti Merck) a tyto ceny jsou uvedeny na potvrzení objednávky.

Účinnost
Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 6. 2011.
Společnost Merck si vyhrazuje právo na změny tohoto Reklamačního řádu.
Aktuální znění Reklamačního řádu lze nalézt na webových stránkách společnosti Merck (www.merck.cz), v Zákaznickém centru společnosti Merck nebo bude zákazníkovi společností Merck zasláno na vyžádání. Předložením objednávky/odsouhlasením nabídky dle Všeobecných obchodních podmínek společnosti Merck zákazník potvrzuje, že souhlasí s aktuálním zněním Reklamačního řádu. Všechny následující dodávky zákazníkovi budou činěny na základě aktuálního Reklamačního řádu.

 

 

© Merck KGaA, Darmstadt, Germany, 2014


x

Welcome to Merck Millipore

 

Europe, Middle East and Africa Asie/ Pacifik North America, Central America and the Caribbean South America

Vyberte prosím zemi

North America, Central America and the Caribbean

South America

Europe, Middle East and Africa

Asie/ Pacifik

All countries from A to Z

If you can't find your country please click here.

 

x

Merck Chemicals Cart ()

You are entering the Millipore online shop. Both carts are maintained for you while you shop between sites. We recommend to complete your Merck order before visiting Millipore.com.

Go to Millipore Proceed to checkout


What kind of products are you looking for?

Millipore

Bio manufacturing and Life science.

Merck Chemicals

High-quality industrial and laboratory chemicals.


Důležité sdělení


Aktuálně není možno objednat produkty Bioscience spolu s produkty Merck. Doporučujeme Vám nejprve odeslat Vaš aktuální objednávku.

Chcete pokračovat bez odeslání aktuální objednávky? Pokud ano, bude smazán obsah Vašeho nákupního košíku.