Information
X


Merck Chemicals

more less

Merck4Pharma

Condiţiile de vânzare

Clauza 1 - Sfera, termenii divergenţi

1. Următorii termeni generali de livrare se aplică la toate livrările, serviciile şi ofertele de la Merck KGaA (de acum înainte se va numi doar ”Merck”). Prin încheierea contractului, cumpărătorul recunoaşte aplicarea exclusivă al acestuia. Următorii termeni se aplică la toate afacerile contractate între Merck şi cumpărător, chiar dacă aplicarea lor nu a fost din nou convenită în mod expres.

Alţi termeni contrari ai cumpărătorului, sau termenii cumpărătorului care diverg faţă de următorii termeni de livrare, nu sunt parte din acest contract, chiar dacă Merck nu i-a eliminat în mod expres şi face livrarea către cumpărător fără a avea rezerve în cunoaşterea termenilor divergenţi contrari ai cumpărătorului.


2. Amendamentele şi adăugirile la următorii termeni de livrare, inclusiv la această clauză, trebuie să fie conveniţi în scris între părţile contractante pentru a fi în vigoare.

Clauza 2 - Preţuri

1. Plata datorată de cumpărător pentru produsul comandat se face în funcţie de preţul produsului comandat în Euro, aplicabil la data livrării, plus taxele pe circulaţia mărfurilor aplicabile în Germania la valoarea care este stabilită la data facturării.


2. Preţurile date în cataloagele chimice ale lui Merck sunt preţurile nete, care nu includ taxele pe circulaţia mărfurilor şi orice alte accize.

Clauza 3 - Plasarea comenzilor

1. Ofertele lui Merck sunt supuse schimbării.


2. Comenzile orale făcute de cumpărător sau comenzile făcute de cumpărător prin transfer de date de la distanţă devin obligatorii din punct de vedere legal atunci când Merck confirmă comenzile în scris, iar cumpărătorul nu face imediat nici o obiecţie la scrisoarea de confirmare a lui Merck. Scrisoarea de confirmare a lui Merck pune baza, cu efecte obligatorii din punct de vedere legal, conţinutului relaţiei contractuale şi al obiectului livrării.

Clauza 4 - Valoarea minimă a comenzii

Pentru produsele comandate la care valoarea comenzii este mai mică de minimum 1.500,00 Euro net (plus impozitul pe circulaţia mărfurilor, în funcţie de prevederile legale), Merck impune o taxă de manevrare forfetară de 150,00 Euro.

Clauza 5 - Livrarea

1. Obligaţia lui Merck de a livra produsele comandate este în funcţie de livrarea recepţionată de însuşi Merck. Merck va notifica imediat cumpărătorul dacă nu şi-a primit propria livrare. Dacă livrarea nu este făcută către Merck, Merck este îndreptăţit să se retragă din contract. Plata efectuată de cumpărător va fi rambursată în cazul unei retrageri din contractul de cumpărare.


2. Livrările parţiale sunt permise şi pot fi facturate imediat de Merck.


3. Termenele de livrare acordate de Merck în oferte şi comenzi nu sunt obligatorii.
 

4. Totuşi, dacă termenele limită de livrare obligatorii sunt convenite între Merck şi cumpărător, se vor aplica următoarele: :
În eventualitatea de forţă majoră, conflicte industriale, foc, pană mecanică sau alte circumstanţe pentru care Merck nu este responsabil, termenul de livrare acceptat este extins pe durata acestor evenimente.

Dacă un obstacol din calea îndeplinirii contractului, ca rezultat al oricărui eveniment din cele menţionate mai sus, durează mai mult de 2 luni, atât cumpărătorul, cât şi Merck sunt îndreptăţiţi să se retragă din contract, dat fiind faptul că lucrarea nu a fost executată. Înainte de expirarea acestei perioade, retragerea este exclusă pentru ambele părţi contractuale pe baza circumstanţelor de întârziere menţionate mai sus.

O condiţie pentru conformitatea cu perioada de livrare convenită este îndeplinirea promptă a îndatoririlor contractuale de către cumpărător, în special plata sumei stabilite şi, dacă este aplicabil, provizionul pentru securitatea agreată. Acţiunea de apărare pentru neîndeplinirea contractului rămâne în stand-by.


5. Nu sunt obligatorii informaţii de la Merck cu privire la dimensiunea pachetului sau la tipul ambalajului. Merck alege el însuşi ambalajul şi ruta de expediere în conformitate cu cerinţele în cauză. Ambalajul pentru transport şi toate celelalte ambalaje, în conformitate cu Reglementările Germane despre Ambalaje, nu trebuie luate înapoi.


6. Dacă un produs comandat trebuie să fie expediat, acesta trebuie luat de la depozitul respectiv al lui Merck pe socoteala şi riscul cumpărătorului. Merck are libertatea de a alege compania pentru expediere şi mijloacele de transport. Riscul unei pierderi accidentale a produsului care trebuie livrat trece de la Merck la cumpărător la expedierea din depozit, chiar dacă livrarea este făcută cu transportul plătit.


7. Dacă expedierea produsului comandat este întârziată datorită unor circumstanţe pentru care cumpărătorul este responsabil, riscul de pierdere accidentală a produsului ce urma să fie livrat trece la cumpărător începând cu timpul în care a fost plasat în depozit de către Merck. Dacă produsul de livrat este pierdut accidental în timpul perioadei în care cumpărătorul întârzie acceptul, Merck este eliberat de îndeplinirea obligaţiei sale. Cumpărătorul rămâne obligat să facă plata în întregime.

Costurile atrase asupra lui Merck din cauza întârzierii în livrare (în special costurile de depozitare şi taxele) trebuie să fie suportate exclusiv de către cumpărător dacă există o întârziere în acceptare.


8. Merck nu este obligat să asigure produsul comandat, sau să-l aibă asigurat, împotriva stricăciunilor din timpul transportului.

Clauza 6 - Informaţii despre puritate şi despre adecvare

Cumpărătorul trebuie să verifice singur dacă produsul comandat este adecvat pentru scopurile avute în vedere.

Produsele livrate de Merck corespund specificaţiilor după cum s-au enunţat în catalog sau pe etichetă. Dacă există divergenţe, informaţiile de pe etichetă sunt decisive. Specificaţiile se referă numai la substanţe şi la valorile specificate, şi la datele farmacopeii şi informaţiile despre numerele E. Declaraţiile cu privire la adecvare se referă exclusiv la condiţiile contractuale ale produselor.

Valorile date se bazează pe regulile de testare ale lui Merck. Datele generale ale substanţei produsului listate în catalog sunt numai cu titlu de informare şi nu o declaraţie obligatorie cu privire la calitatea produselor livrate. Merck nu este răspunzător pentru acurateţea datelor furnizate.

Atunci când se prezintă produse farmaceutice, preparări cosmetice sau preparate alimentare, concordanţa cu cerinţele uzuale medicale, liniile directoare GMP şi legile care sunt aplicabile, comenzile şi alte provizioane sunt în responsabilitatea exclusivă a vânzătorului.

Merck nu este răspunzător pentru utilizarea produselor livrate în domeniul farmaceutic, preparări cosmetice şi în pregătiri ale alimentelor dacă aplicabilitatea specifică în catalogul de livrare sau aprobată de Merck după testări n-a fost descrisă în mod expres de către Merck .

Clauza 7 - Reclamaţii, garanţie şi responsabilitate

1. Cumpărătorul este obligat să examineze produsul livrat de către Merck imediat după sosire şi să facă imediat o notificare în scris către Merck, nu mai târziu de 30 de zile după recepţionarea produsului, despre orice defect sau divergenţă în produsul livrat.

Defectele din produs care se discern doar mai târziu de către cumpărător, în ciuda unei examinări imediate şi adecvate, trebuie notificate în scris de către cumpărător de îndată ce sunt descoperite, dar nu mai târziu de un an după recepţionarea produsului.

Reclamaţiile notificate către expeditori sau către o a treia parte nu constituie o notificare în toată regula şi sunt lipsite de efect.


2. Defectele reclamate contrar sarcinii cumpărătorului menţionate mai sus de examinare a produsului şi datoriei de a reclama nu sunt acoperite de garanţie.


3. Existenţa unui defect stabilit per se (ca atare, prin sine) şi comunicat printr-o reclamaţie în vigoare acordă cumpărătorului următoarele drepturi:

a. Dacă există un defect de material sau un defect de titlu, Merck poate alege să furnizeze o executare ulterioară prin remedierea defectului, sau livrarea unui produs fără defecte.

Cumpărătorul nu are dreptul de a specifica tipul de executare ulterioară.

Dacă preţul cumpărării nu este plătit în întregime sau în parte, Merck poate face executarea ulterioară în funcţie de plata de către cumpărător a unei sume în proporţie rezonabilă din preţul achiziţiei pe care o dă defectul reclamat.

b. Numai dacă executarea ulterioară este şi ea un insucces, atunci cumpărătorul este îndreptăţit să se retragă din contract sau să reducă preţul achiziţiei în mod adecvat.

c. Cumpărătorul poate alege să reducă preţul achiziţiei sau să se retragă din contract şi să ceară compensaţii în loc de executarea lui în concordanţă cu prevederile Clauzei 8, dacă Merck refuză cu seriozitate şi în mod absolut executarea ulterioară în conformitate cu Clauza 7(5) sau dacă tipul de executare ulterioară aleasă de Merck a fost un insucces sau dacă este nerezonabilă pentru cumpărător, sau dacă cumpărătorul a stabilit un termen limită rezonabil pentru executarea ulterioară care nu a fost respectat.

Executarea ulterioară este privită ca fiind un insucces după a doua încercare care nu a avut succes, dacă tipul de problemă sau defect sau alte circumstanţe nu sunt diferite.

Dacă o îmbunătăţire ulterioară sau o livrare a unui înlocuitor este făcută ca rezultat al unei reclamaţii legitime, prevederile cu privire la perioada de livrare din Clauza 5 se aplică în mod corespunzător.

Clauza 8 Compensaţii

1. Merck nu este răspunzător pentru pretenţiile care nu se bazează pe manevrarea deliberată sau neglijentă sau o încălcare a îndatoririlor de către reprezentaţii săi legali, de salariaţi săi sau de agenţii săi mandataţi. Acelaşi lucru se aplică şi la existenţa defectelor în vreun articol de cumpărare specificat doar de tip.


2. Despăgubirile reclamate împotriva lui Merck sunt excluse, indiferent de baza legală, în special cele pe baza încălcărilor îndatoririlor care rezultă din obligaţii sau prejudicii, subiecte ale următoarelor reguli:

a. În conformitate cu prevederile legale ale Codului Civil (BGB), Merck este răspunzător pentru pretenţiile care rezultă din deces, răniri sau boli ale personalului, care se bazează pe încălcări deliberate sau cu neglijenţă ale îndatoririlor de către unul sau mai mulţi din reprezentanţii săi legali, angajaţi sau agenţi mandataţi, şi pentru alte pretenţii bazate pe o încălcare deliberată sau neglijentă a îndatoririlor de către unul sau mai mulţi din reprezentanţii săi legali, salariaţi sau agenţi mandataţi.

b. În conformitate cu prevederile legale ale Codului Civil (BGB), Merck este răspunzător pentru despăgubirea sau returnarea costurilor suportate de client, dacă pretenţia este bazată pe încălcarea garanţiei prevăzute de Merck cu privire la calitatea articolului cumpărării, sau dacă unul sau mai mulţi din reprezentanţii legali, angajaţii sau agenţii mandataţi ai lui Merck au încălcat cu neglijenţă o îndatorire care este de o importanţă esenţială pentru realizarea obiectului contractului.

c. Merck este răspunzător în mod similar dacă unul sau mai mulţi din reprezentanţii săi legali, angajaţii sau agenţii mandataţi au încălcat îndatorirea de a lua în considerare drepturile, obiecţiile legale şi interesele clientului şi performanţa lui Merck nu mai este rezonabilă pentru cumpărător.

d. În cazurile specificate în Clauza 8(b) şi (c), suma pretinsă de cumpărător în compensaţie este limitată la stricăciunea previzibilă, tipic contractuală. În orice caz, compensaţiile pentru stricăciunile succesoare, ca de exemplu pierderi de câştiguri, sunt excluse.

e. În eventualitatea unei întârzieri în livrare de către Merck, cumpărătorul este îndreptăţit să pretindă despăgubiri numai dacă perioada ulterioară de livrare de cel puţin 4 săptămâni, stabilită de el după întârzierea care a avut loc, s-a scurs de asemenea fără livrare şi Merck este responsabil pentru întârzierea în livrare.

Cererile de despăgubiri ale cumpărătorului în eventualitatea unei întârzieri în livrare, pentru care Merck este răspunzător, este limitată la despăgubirea pentru pierderile pecuniare care au rezultat din cauza pagubelor contractuale tipice, previzibile.

Cererile ulterioare de despăgubiri făcute de cumpărător pentru întârzierile din livrare şi compensaţiile, în loc de execuţia comenzii, sunt excluse.


3. Regulile de mai sus nu vor fi interpretate ca o schimbare a sarcinii de a dovedi dezavantajele cumpărătorului.


4. Excluderea răspunderii nu se aplică la pretenţiile făcute de cumpărător în conformitate cu Actul German de Răspundere pentru Produse (German Product Liability Act).

Clauza 9 - Obligaţia cumpărătorului de notificare


Cumpărătorul este obligat să notifice lui Merck despre riscurile deosebite de care trebuie să fie conştient şi care rezultă din utilizarea bunurilor livrate.

Clauza 10 - Termeni de plată

1. Preţul achiziţiei trebuie plătit în termen de 30 de zile de la data facturării fără deduceri şi trebuie plătit de către cumpărător.


2. Dacă cumpărătorul este răspunzător pentru plata cu întârziere a sumei achiziţiei, trebuie plătită la suma facturată o dobândă de neîndeplinire a obligaţiilor financiare de 8% peste rata de bază aplicabilă de către Banca Centrală Europeană (European Central Bank - ECB).


3. Reţinerea de la plată sau compensaţiile împotriva acţiunilor reconvenţionale (contra-pretenţiilor) existente de către cumpărător sunt excluse cu excepţia celor pentru pretenţiile necontestate sau non-revocabile.


4. Toate pretenţiile făcute de Merck împotriva cumpărătorului, sub orice obligaţii, sunt cuvenite pentru plata imediată, dacă există circumstanţe care l-ar îndreptăţi pe Merck să se retragă din contract în conformitate cu prevederile legale ale BGB sau cu prevederile contractului.

Clauza 11 - Forţă majoră

1. Nici una din părţile contractuale nu este răspunzătoare pentru neîndeplinirea datoriilor sale contractuale dacă neîndeplinirea poate fi atribuită unor circumstanţe înafara controlului părţii sau în special oricărui din următoarele motive:
- Foc
- Dezastre naturale
- Război
- Anexare
- Penurie generală de materii prime
- Restricţii la consumul de energie
- Conflicte industriale
- Sau dacă încălcarea contractuală de către furnizori se datoreşte oricărui motiv din cele menţionate mai sus.
Această regulă se aplică la toate îndatoririle contractuale, inclusiv îndatoririle pentru despăgubiri.


2. Fiecare parte poate anula contractul prin mijlocul unei încheieri în scris, dacă îndeplinirea lui este împiedicată pentru mai mult de şase luni în conformitate cu Clauza 11(1).

Clauza 12 - Rezervarea dreptului de proprietate

1. Fiecare produs livrat de către Merck rămâne proprietatea lui Merck până la plata integrală a sumei cumpărării şi până la completa satisfacere a tuturor pretenţiilor care rezultă din tranzacţia afacerii (rezervare extinsă a dreptului de proprietate).

Orice transfer de către cumpărător a produsului, pentru care dreptul la proprietate este rezervat, este permis numai în timpul cursului obişnuit al afacerii cumpărătorului. Sub nici o circumstanţă produsul nu poate fi transferat unei a treia părţi ca o măsură de siguranţă în timpul tranzacţiei obişnuite a afacerii.


2. Acolo unde produsul este vândut în cursul normal al afacerii, preţul de achiziţie plătit ia locul produsului. Astfel cumpărătorul atribuie lui Merck toate pretenţiile care rezultă din orice vânzare. Cumpărătorul este îndreptăţit să colecteze aceste pretenţii prevăzute dacă se conformează cu obligaţiile lui de plată către Merck. Deoarece rezervarea extinsă a dreptului de proprietate este dată (atribuirea pretenţiilor de preţ de cumpărare în viitor), atribuirea către o a treia parte, în special o instituţie de credit, nu este permisă. Merck este îndreptăţit oricând să pretindă returnarea şi verificarea documentelor de vânzare ale cumpărătorului şi să-şi informeze cumpărătorul despre alocare.


3. Dacă pretenţiile cumpărătorului dintr-o vânzare ulterioară au fost incluse într-un cont curent, prin aceasta cumpărătorul atribuie pretenţiile sale din contul curent faţă de cumpărătorul lui către furnizor. Suma atribuită este aceea pe care furnizorul l-a încărcat pe cumpărător pentru produsul rezervat vândut pe credit.


4. Dacă dreptul de proprietate al cumpărătorului este stabilit, furnizorul trebuie să fie notificat imediat prin trimiterea unei copii a ordinului de intrare în vigoare şi un certificat de garanţie care atestă că produsul luat în posesie este astfel livrat de către furnizor şi este subiectul unei rezervări a dreptului de proprietate.


5. Dacă valoarea de cauţiune în conformitate cu paragraful de mai sus va excede suma pretenţiilor importante asigurate prin prezenta cu mai mult de 20% în viitorul apropiat, cumpărătorul este îndreptăţit să pretindă ca furnizorul să acorde scutire de cauţiune în măsura în care există un exces.


6. Afirmarea de către furnizor a drepturilor sale, sub rezerva dreptului de proprietate, nu eliberează cumpărătorul de obligaţiile sale contractuale. Valoarea produsului în timpul retragerii este plătită numai pentru pretenţia existentă a lui Merck împotriva cumpărătorului.

Clauza 13 - Dreptul de retragere

Merck este îndreptăţit să se retragă din contract pe următoarele baze:

a. Dacă, contrar supoziţiilor făcute înainte de încheierea contractului, se constată că achizitorul nu poate fi creditat. O lipsă de posibilitate de creditare poate fi asumată automat în eventualitatea unei obiecţii cu privire la o cambie sau la un cec, stoparea plăţii de către cumpărător sau o încercare de executare silită fără succes împotriva cumpărătorului; acest lucru nu trebuie inevitabil să se întâmple între furnizor şi cumpărător;

b. Dacă se dovedeşte că cumpărătorul a dat informaţii neexacte despre posibilităţile lui de a fi creditat şi că aceste informaţii au avut o importanţă considerabilă;

c. Dacă produsul care este subiectul rezervării dreptului de proprietate de către furnizor este vândut altfel decât în cursul normal al afacerii cumpărătorului, în special prin transfer în chip de securitate sau confiscare. Singurele excepţii la acest lucru sunt cazurile în care furnizorul a fost de acord în scris cu transferul;

d. Dacă Merck are dreptul legal de retragere în conformitate cu prevederile din BGB.

Clauza 14 - Locul performanţei şi curtea de jurisdicţie

1. Atunci când cumpărătorul este un antreprenor sau o persoană legală din punct de vedere al legii publice sau un fond separat din punct de vedere al legii publice, curtea de apel exclusivă pentru toate disputele rezultate direct sau indirect din contract este aceea la care este înregistrat sediul social al lui Merck (Darmstadt).

Toate obligaţiile din contract sunt considerate că trebuie îndeplinite la sediul social al lui Merck

Locul de rezolvare pentru toate revendicările care rezultă din contract încheiate între cumpărător şi Merck este sediul social din cartierul general al lui Merck în Darmstadt.


2. Dacă prevederile specifice ale contractului sunt sau devin în întregime sau parţial lipsite de efect, restul din contract este încă în vigoare. Acest lucru se aplică de asemenea dacă se găseşte în contract vreo omisiune neintenţionată.

O prevedere în întregime sau parţial lipsită de efect este înlocuită, sau o omisiune neintenţionată din contract este ocupată de o prevedere adecvată, care, cât de mult se poate din punct de vedere legal, să fie aproximativ la fel, cât de apropiat este posibil, faţă de intenţiile părţilor contractuale sau faţă de ceea ce ei ar fi intenţionat, în conformitate cu înţelesul şi scopurile contractului, dacă ei s-au gândit la acest lucru.


În oricare caz, de asemenea şi în cazurile speciale de livrări internaţionale, se va aplica legea germană (BGB).

Legea din Convenţia Naţiunilor Unite despre Contracte (United Nations Convention on Contracts) pentru Vânzările Internaţionale de Bunuri (International Sale of Goods - CISG) din 11.04.1980 se aplică de abia în al doilea rând pentru tranzacţiile externe.

Regulile de mai sus au prioritate faţă de regulile în conformitate cu CISG.

© Merck KGaA, Darmstadt, Germany, 2014


x

Welcome to Merck Millipore

 

Europe, Middle East and Africa Asia / Pacific North America, Central America and the Caribbean South America

Please choose your country:

North America, Central America and the Caribbean

South America

Europe, Middle East and Africa

Asia / Pacific

All countries from A to Z

If you can't find your country please click here.

 

Declaraţie de confidenţialitate

 

x

Merck Chemicals Cart ()

You are entering the Millipore online shop. Both carts are maintained for you while you shop between sites. We recommend to complete your Merck order before visiting Millipore.com.

Go to Millipore Proceed to checkout


What kind of products are you looking for?

Millipore

Bio manufacturing and Life science.

Merck Chemicals

High-quality industrial and laboratory chemicals.


Mesaj important


In acest moment nu este posibil sa comandati produsele Bioschience impreuna cu produsele Merck. Va recomandam sa completati aceasta comanda.

Doriti sa without completati comanda curenta ? Daca da, atunci cosul dvs. de cumparaturi va fi golit.