Informacje
X


Merck Chemicals

więcej mniej

807110  Chlorek palladu(II) (59% Pd)
bezwodny do syntezy

Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta jeśli masz jakieś pytania:

Merck Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 137
02-231 Warszawa
Polska
Telefon: 022 53 59 770
Faks: 022 53 59 945
E-mail: dzial.handlowy@merckgroup.com

Skontaktuj się z nami


24 kwiecień 2014

ładowanie
 
Numer katalogowy Opakowanie Wielkość opk. Ilość Cena Delivery Date
        Zaloguj się, aby mieć dostęp do swoich cen
8071100001  Butelka szklana   1 g 
ładowanie
8071100005  Butelka szklana   5 g 
ładowanie
8071100010  Butelka szklana   10 g 
ładowanie
 
Ceny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili też…
ładowanie ładowanie ładowanie
Informacje o produkcie
Synonimy Palladium dichloride, Hydrochloric acid palladium salt, Palladium Chloride
Wzór sumaryczny Cl2Pd
Wzór chemiczny PdCl2
Numer HS 2843 90 90
Numer EC 231-596-2
Masa molowa 177.33 g/mol
Numer CAS 7647-10-1
Dane fizykochemiczne
Rozpuszczalność w wodzie (20 °C) nierozpuszczalny
Temperatura topnienia 680 °C
Masa molowa 177.33 g/mol
Gęstość 4.0 g/cm3 (20 °C)
Informacje dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z GHS
Hazard Statement(s) H315: Działa drażniąco na skórę.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319: Działa drażniąco na oczy.
Precautionary Statement(s) P280: Stosować rękawice ochronne.
P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Signal Word Uwaga
Piktogram(y) zagrożenia
RTECS RT3500000
Klasa składowania 8B Niepalne, żrące materiały niebezpieczne
WGK WGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
Informacja o środkach bezpieczeństwa
Zwroty R R 36/38-43
Działa drażniąco na oczy i skórę.Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Zwroty S S 24-26-28-37
Unikać zanieczyszczenia skóry.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
Kategorie zagrożenia substancja dra?ni?ca, substancja uczulaj?ca
Hazard Symbol
Irritant
Informacje transportowe
Klasyfikacja ADR, RID (transport ladowy) UN 3260 Ätzender saurer anorganischer fester Stoff, n.a.g.(PALLADIUM(II)-CHLORID), 8, III
Klasyfikacja IMDG-Code (transport morski) UN 3260 CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.(PALLADIUMCHLORIDE), 8, III, Segregation Group: 1 (Acids)
Klasyfikacja IATA-DGR (transport powietrzny) UN 3260 CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.(PALLADIUMCHLORIDE), 8, III
Dane toksykologiczne
LD 50 doustnie LD50 szczur 2704 mg/kg

© Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy, 2014


x

Witamy na stronie Merck Millipore

 

Europa, Bliski Wschód i Afryka Azja / Pacyfik Ameryka Północna, Ameryka Środkowa i Wyspy Karaibskie Ameryka Południowa

Wybierz Twój kraj:

Ameryka Północna, Ameryka Środkowa i Wyspy Karaibskie

Ameryka Południowa

Europa, Bliski Wschód i Afryka

Azja / Pacyfik

Wszystkie kraje od A do Z

Jeżeli nie możesz znaleźć swojego kraju kliknij tutaj.

 

Ochrona prywatności

 

x

Merck Chemicals Cart ()

You are entering the Millipore online shop. Both carts are maintained for you while you shop between sites. We recommend to complete your Merck order before visiting Millipore.com.

Go to Millipore Proceed to checkout


What kind of products are you looking for?

Millipore

Bio manufacturing and Life science.

Merck Chemicals

High-quality industrial and laboratory chemicals.


Ważna wiadomość


Niestety w tej chwili nie jest możliwe złożenie zamówienia na produkty biochemiczne i inne produkty firmy Merck w jednym koszyku. Proponujemy w pierwszej kolejności zakończyć bieżące zamówienie.

Czy chcesz kontynuować bez uprzedniego zakończenia bieżącego zamówienia? Jeżeli tak, Twój koszyk zostanie opróżniowy.