Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More
 
 

Podmínky užívání

Přístup k tomuto webovému portálu a jeho použití podléhá následujícím podmínkám. Je na Vašem uvážení, zda za těchto podmínek budete tyto stránky používat. Jestliže se rozhodnete je používat, berete na vědomí, že tyto webové stránky a jejich obsah používáte na vlastní zodpovědnost.
Výjimka z odpovědnosti
Společnosti Merck sestavila obsah těchto webových stránek a propojila odkazy na příslušné dokumenty s nejvyšší možnou pečlivostí a za použití svých nejlepších znalostí.

Neposkytujeme však žádnou záruku, vyjádřenou ani mlčky předpokládanou, co se týče správnosti a úplnosti informací poskytovaných na těchto webových stránkách. Mějte prosím na paměti, že informace, které poskytujeme, nemusí být aktuální. Přístup k tomuto webovému portálu a jeho použití, stejně jako použití všech souvisejících webových stránek přístupných přes odkazy, je na vlastní riziko uživatele. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za ztráty, škody ani kompenzační nároky způsobené chybějícími nebo nesprávnými informacemi.
Právní poznámky
Tyto webové stránky provozuje společnost Merck v Darmstadtu, Německo. Všechna práva k těmto webovým stránkám nebo z nich plynoucí zůstávají ve vlastnictví společnosti Merck.

Společnost Merck může tyto webové stránky upravovat a/nebo kdykoli bez ohlášení přerušit jejich provoz, a to jak zcela, tak pouze zčásti, a to podle svého vlastního uvážení a bez jakýchkoli závazků. Společnost Merck nemá také žádnou povinnost aktualizovat obsah těchto webových stránek.

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny informace, dokumenty a prezentace publikované na našich webových stránkách výhradním vlastnictvím společnosti Merck. Bez písemného souhlasu společnosti Merck (Corporate Communications Department) není dovoleno přenášet publikovaný obsah chráněný autorským právem z našich webových stránek do jiných aplikací nebo webových stránek ani tento obsah jinak používat.

Mezinárodní uživatelé musí respektovat zvláštní legislativní ustanovení s místní platností. Pro uživatele z USA platí podmínky použití webových stránek našich společností v USA. Našim zákazníkům poskytujeme informace a rady ohledně aplikačních technologií a právních předpisů na základě našich nejlepších vědomostí a schopností, nepřebíráme ale žádné závazky nebo o dpovědnost. Naši zákazníci musí ve všech případech brát v úvahu platné zákony a předpisy a dodržovat je. To se také vztahuje na veškerá práva duševního vlastnictví třetích stran, včetně patentů a ochranných známek. Naše informace a rady nezbavují naše zákazníky jejich vlastní odpovědnosti za kontrolu vhodnosti našich produktů k předpokládanému účelu nebo nutnosti získat platné licence, které opravňují k využití práv k duševnímu vlastnictví.
Osobní údaje
Snahou společnosti Merck je co nejlépe chránit Vaše osobní údaje. Informace o použití osobních údajů najdete v sekci Soukromé údaje.
Vliv na naše obchodní podmínky
Pokud není písemně uvedeno jinak, obchodní podmínky společnosti Merck nejsou těmito webovými stránkami, jejich obsahem, materiály ani informacemi nijak ovlivněny.