Millipore Sigma Vibrant Logo
 
 

Všeobecné obchodní podmínky - Merck spol. s r. o., divize Merck Millipore

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ("Občanský zákoník") závazkové vztahy mezi společností Merck spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Na Hřebenech II 1718/10, PSČ 140 00, IČO: 186 26 971, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1834 ("Merck") a zákazníkem týkající se dodávek zboží společností Merck zákazníkům. Odchylná ujednání smluvních stran ve smlouvě mají přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Upozornění zákazníkům:
Společnost Merck upozorňuje zákazníka na následující ustanovení, která jsou součástí VOP:
- v případě jednorázové objednávky nižší než 5.000,- Kč (bez DPH) si
společnost Merck vyhrazuje právo účtovat zákazníkovi manipulační
poplatek ve výši 250,- Kč,
- v případě osobního odběru (pouze po předchozí dohodě) ve skladu
společnosti Merck si společnost Merck vyhrazuje právo účtovat
zákazníkovi manipulační poplatek ve výši 500,- Kč. Osobní odběr ADR
položek není možný,
- možnost doúčtování dovozního cla (viz článek "Ceny").

Společnost Merck zajišťuje dodávky zboží konečným zákazníkům na území České republiky a Slovenska a to pouze podnikatelským subjektům. Za případnou další distribuci těchto produktů jinými osobami nenese Merck jakoukoli právní ani morální odpovědnost. Zákazník bere na vědomí, že v souvislosti s použitím některých produktů existují rizika a je zodpovědný za to, aby varoval a chránil všechny, kteří jsou takovýmto rizikům vystaveni.

Objednávka
Smluvní vztah mezi společností Merck a zákazníkem vzniká okamžikem, kdy Merck potvrdí objednávku zákazníka a/nebo kdy zákazník potvrdí adresnou nabídku společnosti Merck. Objednávkou/odsouhlasením nabídky zákazník potvrzuje, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Objednávky jsou akceptovány pouze v písemné formě, tj. faxem, poštou, elektronickou cestou nebo prostřednictvím internetového obchodu. Pokud není objednávka vázána na platnou nabídku společnosti Merck, nejsou pro společnost Merck závazné ceny uvedené zákazníkem na objednávce. Zákazníkovi jsou účtovány ceny platné v okamžiku objednání (viz odstavec Ceny) a tyto ceny jsou uvedeny na potvrzení objednávky společností Merck. Na potvrzení objednávky jsou uvedeny také platební podmínky a nezávazný předpokládaný termín dodání.

V případě objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu www.mecomm.cz si společnost Merck vyhrazuje právo odmítnout registraci zákazníka, který nemá alespoň jednu již realizovanou objednávku nebo řádně neuhradil cenu za dodání zboží. Produkty dodané společností Merck odpovídají příslušným specifikacím publikovaným v katalogu (elektronicky či jinak), certifikátům dodaným s produkty nebo na štítcích. V případě odlišností mezi katalogem a štítkem rozhoduje informace na štítku.

Zvláštní požadavky zákazníka (např. týkající se obalu, analytických certifikátů a šarže, způsobu dodání nebo kvality atd.) je nutno v každé objednávce specifikovat. Společnost Merck si vyhrazuje právo objednávku odmítnout nebo změnit.

Potvrzení objednávky
Objednávky jsou společností Merck vždy písemně potvrzeny (e-mailem nebo faxem). V případě, že zákazník uvedl v objednávce jiný produkt či množství zboží, nebo jiné podmínky dodání zboží, než jak je uvedeno na potvrzení objednávky, nebo v případě, že Merck objednávku změní, sdělí zákazník neprodleně společnosti Merck, zda s obsahem upravené objednávky souhlasí. Pokud zákazník souhlas se změnou objednávky společnosti Merck nesdělí a zboží převezme, platí, že s takovou změnou souhlasí. Zákazník bere na vědomí, že termín dodání, který je uveden v Potvrzení Objednávky, je pouze orientační a nemusí odpovídat skutečnému datu dodání zboží.

Servisní zásahy je nutno objednat na adrese servis@merckgroup.com a tyto se řídí Servisním řádem Merck Millipore. Zákazník je informován o cenách pozáručního servisu před provedením servisní práce servisním technikem. Rozsah prací a cena je odsouhlasena zákazníkem potvrzením servisního protokolu a potvrzení objednávky již není zasíláno.

Ceny
Ceny zveřejněné v ceníku společnosti Merck jsou závazné, pokud není dohodnuto jinak, a společnost Merck si vyhrazuje právo jejich změn v průběhu roku. Pokud není dohodnuto jinak, jsou zákazníkovi účtovány ceny platné v okamžiku objednání zboží. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s výší zveřejněných cen. Tyto ceny jsou vždy uvedeny na potvrzení objednávky. Nevyplývá-li z tohoto potvrzení jinak, ceny zahrnují balné, dopravné na místo určení, DPH v zákonné výši, případnou spotřební daň a další nutné náklady spojené s dovozem a dodávkou zboží včetně cla při importu ze zemí mimo Evropské unie.

Společnost Merck si vyhrazuje právo nabídnout zákazníkovi slevu z ceny. V případě jednorázové objednávky nižší než 5.000,- Kč (bez DPH) si společnost Merck vyhrazuje právo účtovat zákazníkovi manipulační poplatek ve výši 250,- Kč. U objednávek učiněných přes internetový obchod nebude manipulační poplatek účtován. U pozáručního servisu účtuje společnost Merck kromě hodinové sazby dopravu do místa určení, náhradní díly se účtují zvlášť. Zákazník je informován servisním technikem o cenách pozáručního servisu, dopravy a náhradních dílů před provedením servisní práce. Pokud se na dovoz objednaného zboží uplatňují celní kvóty, položková cena uvedená v potvrzení objednávky je platná pouze za předpokladu uplatnění celní sazby v rámci preferenční celní kvóty pro příslušný rok v okamžiku propuštění zboží do příslušného celního režimu v tuzemsku, ve smyslu celního sazebníku Evropské unie. Společnost Merck si proto vyhrazuje právo doúčtovat zákazníkovi k ceně rozdíl na dovozním clu.

Výhrada vlastnictví
Veškeré dodané zboží zůstává majetkem společnosti Merck do doby uhrazení celé ceny za dodané zboží zákazníkem. Zákazník je povinen společnost Merck neprodleně vyrozumět o každém ohrožení práv společnosti Merck ke zboží, které zůstává v jejím vlastnictví, zejména o zřízení zástavního práva a jiných druzích omezení práv. Nesplní-li zákazník své závazky uvedené v tomto odstavci, zavazuje se zaplatit společnosti Merck smluvní 15% pokutu z fakturované ceny zboží (bez DPH), kterého se porušení závazku týká. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo společnosti Merck na náhradu způsobené škody.

Ochrana práv duševního vlastnictví
Společnost Merck nebo její mateřská společnost, je vlastníkem určitých obchodních značek, brandů, ochranných známek, log a jiného duševního vlastnictví. Pokud není společností Merck výslovně povoleno jinak, použití obchodních značek, ochranných známek, log a jiného duševního vlastnictví společnosti Merck nebo jejích poboček není povoleno, stejně tak převzetí, použití nebo registrace jakýchkoliv slov, frází nebo symbolů podobajících se natolik blízce jakýmkoliv vlastněným obchodním značkám, ochranným známkám, logům a jinému duševnímu vlastnictví, že mohou vést ke zmatení či nejistotě nebo vlastnická práva společnosti Merck jakýmkoliv způsobem narušují či porušují.

Není také povoleno použití výše jmenovaného duševního vlastnictví takovým způsobem, který by přímo nebo implikoval souhlas společnosti Merck s produkty či službami jiného subjektu.

Jakýkoliv marketingový, propagační nebo jiný reklamní materiál, ať v písemné nebo elektronické podobě, který se odvolává na společnost Merck, její pobočky, produkty nebo tyto VOP, musí být schválen společností Merck před použitím nebo uvolněním. Používání software dodaného společností Merck se řídí příslušnými Licenčními ujednáními.

Ochrana osobních údajů
Společnost Merck může v souvislosti s obchodním vztahem požadovat a zpracovávat osobní údaje (hlavně jméno, příjmení a firemní adresy kontaktní osoby) kupujícího, a to výhradně za účelem vyřizování požadavků, žádostí, objednávky nebo opravy a za účelem udržování trvalého vztahu s kupujícím. Některé úkony zpracování těchto dat jsou jménem společnosti Merck činěny společností Merck, jejími pobočkami nebo poskytovateli externích služeb. Tyto společnosti mohou sídlit po celém světě, včetně oblastí mimo Evropskou unii.

Pro všechny případy zpracování osobních údajů se společnost Merck zavazuje, že s poskytnutými osobními údaji bude nakládat důvěrně a v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, či nařízeními EU o ochraně osobních údajů, stejně jako mezinárodních smluv o ochraně osobních údajů, přičemž zejména zajistí, aby nedošlo k jejich zneužití třetí osobou. Společnost Merck předá tyto údaje úřadům, pokud existuje taková zákonná povinnost, aby společnost Merck tak učinila.

Kupující bere na vědomí, že osobní údaje poskytuje společnosti Merck dobrovolně a uděluje tímto společnosti Merck výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to výhradně k účelům výše uvedeným.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným společností Merck a jejich aktualizaci. Poskytnutý souhlas může být kdykoliv zrušen na základě písemné žádosti Kupujícího doručené společnosti Merck.

Dodání
Dodávka objednaného zboží je realizována standardně prostřednictvím smluvního přepravce společnosti Merck. Náklady, které společnosti Merck vzniknou na základě zvláštních požadavků zákazníka ohledně obalu, označení nebo způsobu odeslání a dodání, jsou účtovány zvlášť.

Brání-li společnosti Merck při plnění závazku vůči zákazníkovi mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka ve smyslu §2913 odst. 2 Občanského zákoníku (dále jen "okolnost vylučující odpovědnost"), prodlužuje se přiměřeně dodací lhůta, minimálně o dobu trvání této překážky. Jestliže je společnosti Merck v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dodávka nebo služba znemožněna, povinnost společnosti Merck splnit dodávku zaniká.

V případě osobního odběru ve skladu společnosti Merck si společnost Merck vyhrazuje právo účtovat zákazníkovi manipulační poplatek ve výši 500,- Kč a nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka okamžikem, kdy je mu zboží předáno; společnost Merck je oprávněna odmítnou předat zákazníkovi zboží při osobním odběru, pokud by tím byl porušen zákon č. 111/1994 Sb. o silniční přepravě, ve znění pozdějších předpisů, § 22 odst. 2 - přeprava zboží podléhající dohodě ADR. Při dopravě zajištěné smluvním přepravcem společnosti Merck přechází předáním zboží k přepravě nebezpečí škody na zboží na přepravce a na zákazníka přechází nebezpečí škody na zboží až předáním v místě určení.

Pokud v případě dodávky ve vratném obalu zákazník nevrátí vratný obal do 6 měsíců od dodání zboží a/nebo vrátí obal poškozený, je společnost Merck oprávněna vyúčtovat zákazníkovi cenu obalu v plné výši a na tuto cenu započítat zákazníkem uhrazenou kauci (zálohu) na vratný obal.

Platební podmínky
Faktura (daňový doklad) má náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura je splatná bez jakýchkoliv srážek do 14 kalendářních dnů od data jejího odeslání, pokud není dohodnuto jinak. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den, kdy bylo zboží dodáno zákazníkovi. Platební povinnost zákazníka je splněna teprve tehdy, když byla fakturovaná částka v plné výši připsána na bankovní účet společnosti Merck.

Úrok z prodlení při pozdní platbě zákazníka činí za každý den prodlení 0,05 % z dlužné částky. V případě prodlení zákazníka s úhradou ceny trvající déle než 45 dní po datu splatnosti faktury se zákazník zavazuje zaplatit společnosti Merck smluvní 15% pokutu z ceny zboží uvedené na faktuře (bez DPH). Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo společnosti Merck na náhradu způsobené škody.

V případě prodlení s úhradou ceny si společnost Merck vyhrazuje právo až do úplného zaplacení ceny pozdržet nebo zrušit rozpracované objednávky zákazníka a není tímto v prodlení s dodáním zboží.

Při uzavírání prvního smluvního vztahu s novým zákazníkem si společnost Merck vyhrazuje právo požadovat úhradu ceny od zákazníka předem. Platbu předem může společnost Merck také požadovat, dojde-li u zákazníka k prodlení s úhradou ceny nebo vzniknou-li pochybnosti o platební schopnosti zákazníka. V těchto případech si společnost Merck vyhrazuje právo vázat další dodávky na poskytnutí adekvátního zajištění.

Zákazník může zrušit ještě nesplněnou objednávku písemným oznámením společnosti Merck a zaplacením 50% odstupného (z ceny neodebraného zboží). Objednávku na produkty zhotovované na zakázku nelze zrušit.

Jakékoliv vrácení již expedovaného zboží musí být předem odsouhlaseno společností Merck a všechny vracená zásilka musí obsahovat formulář souhlasu s vrácením produktu schválený společností Merck. Na zboží vrácené bez souhlasu společnosti Merck nebude brán zřetel.

Záruční podmínky
U chemikálií se stanovenou dobou exspirace se společnost Merck zavazuje dodat zboží s exspirací minimálně 5 měsíců po dodání zboží. U výrobků s dobou exspirace kratší než jeden rok od výroby sdělí společnost Merck dobu exspirace pro konkrétně dodávanou šarži na vyžádání zákazníka.

Záruku na chemikálie lze uplatnit pouze na zboží skladované v uzavřeném obalu a za podmínek uvedených v bezpečnostním listu. Na přístroje a laboratorní vybavení se vztahuje záruční doba stanovená výrobcem. Je vždy uvedena na faktuře nebo instalačním protokolu.

Záruka se vztahuje výlučně na bezplatné odstranění vad, vzniklých během záruční doby a nevztahuje se na spotřební materiál nebo na běžné opotřebení dané používáním zařízení. Dodavatel není odpovědný za vady vzniklé jednáním zákazníka, které je v rozporu s návodem k použití nebo s obecně známými zásadami laboratorní praxe.

Odborný servis a poradenství
Společnost Merck poskytuje zákazníkům podle svých nejlepších znalostí servis a uživatelsko-technické rady v rámci daných možností a dle informací a školení poskytnutých výrobcem. Při nesprávné manipulaci se zbožím nebo při jeho nesprávném použití nenese společnost Merck žádnou odpovědnost za vzniklou škodu. Zákazník je odpovědný za to, že objednané zboží je vhodné pro jeho potřeby.

Reklamace
Reklamaci na vady dodávky zboží a na zjevné vady zboží musí uplatnit zákazník nejpozději do 7 dnů od data převzetí zboží, a to v Customer Service společnosti Merck. Pokud není dohodnuto jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku o odpovědnosti za vady.

Přístroje je možné reklamovat v průběhu záruční doby, která je uvedena na faktuře nebo v instalačním protokolu. Reklamace zboží musí být společnosti Merck písemně oznámena, jinak se nepovažuje za řádně uplatněnou. Nároky z vad zboží je zákazník povinen oznámit současně s oznámením reklamace, nebo bez zbytečného odkladu poté. V případě poškozeného obalu není zákazník povinen zboží od přepravce převzít. Pokud tak učiní, musí současně specifikovat vadu obalu v dodacím listu a neprodleně kontaktovat společnost Merck na tel. č.: +420 272 084 272. Reklamace pak bude uplatňována na přepravci. Pokud tak zákazník neučiní, nenese společnost Merck odpovědnost za vady obalu ani obsahu zásilky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

V případě neoprávněné reklamace si společnost Merck vyhrazuje právo požadovat úhradu s ní souvisejících prokazatelných nákladů společností Merck a zákazník se tyto náklady zavazuje uhradit. Další podmínky uplatnění a vyřízení reklamace vad zboží upravuje Reklamační řád a Servisní podmínky společnosti Merck, divize Merck Millipore.

Rozhodčí soud
Veškeré spory vyplývající z dodávek zboží, na které dopadají ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, se budou přednostně řešit smírnou cestou. Pokud se však kterýkoliv ze sporů nepodaří smírnou cestou odstranit a nebude dohodnuto jinak, budou společnost Merck i zákazník oprávněni předložit spor ke konečnému rozhodnutí Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze. Uvedený rozhodčí soud bude povolán rozhodnout spor podle vlastního řádu platného v době zahájení sporu, a to třemi rozhodci.

Antikorupční klauzule
Zákazník se při svém jednání v rámci obchodního vztahu zavazuje dodržovat nejvyšší etické principy včetně dodržování zásad protikorupčního jednání. Protikorupčním jednáním se rozumí odmítnutí nabídky, příslibu či předání jakékoliv nepatřičné výhody, zejména přijetí či poskytnutí neoprávněné odměny, nepatřičného daru nebo projevu pohostinnosti, přímé či nepřímé úhrady výdajů osobě ve veřejném i soukromém sektoru, za účelem poskytnutí jakékoliv výhody při realizaci obchodního styku.

Účinnost
Společnost Merck si vyhrazuje právo na změny těchto Všeobecných obchodních podmínek. Každá taková změna bude zveřejněna na www.merck.cz, nebo zaslána zákazníkovi na vyžádání. Předložením objednávky/odsouhlasením nabídky zákazník potvrzuje, že souhlasí s aktuálním zněním Všeobecných obchodních podmínek. Všechny následující dodávky zákazníkovi budou činěny na základě takto změněných Všeobecných obchodních podmínek. Pokud jednotlivá ustanovení těchto VOP jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neúčinné, zbývající ustanovení těchto VOP tímto nebudou ovlivněny.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2015 a nahrazují VOP předcházející.

Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smluv uzavřených mezi společností Merck a zákazníkem a platí v plném rozsahu, pokud ve smlouvě nebylo dohodnuto jinak. Jakékoli jiné podmínky platí pouze tehdy, pokud byly společností Merck písemně potvrzeny. Všeobecné obchodní podmínky vyjadřují a odráží interní nařízení a postupy společnosti Merck, divize Merck Millipore. Ve sporných případech je postupováno dle ustanovení smlouvy, Občanského zákoníku a dalších souvisejících předpisů.