Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

100579 DPX nový

100579
Purchase on Sigma-Aldrich

Přehled

Replacement Information

Products

Katalogové čísloBalení ks/bal.
1005790500 Skleněná láhev 500 ml
Description
Catalogue Number100579
DescriptionDPX new
OverviewDPX new is a synthetic non-aqueous mounting medium for Microscopy. In its formulation, the teratogenic plasticizer Dibutyl phthalate (DBP) has been avoided, which renders the composition safer for environment and more user-friendly than the conventionally used mounting agent DPX. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.

Refractive index (20°C) 1.518 - 1.521
Viscosity (20°C) 600 - 700 mPa*s
References
Product Information
HS Code3208 90 39
Quality LevelMQ400
Applications
Applicationstaining kit for microscopy
Biological Information
Physicochemical Information
Density0.9068 g/cm3 (20 °C)
Flash point22.0 °C
Refractive Index1.519
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H312 + H332: Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H315: Dráždí kůži.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít/ ochranu sluchu.
P301 + P310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P303 + P361 + P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P331: NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P403 + P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Signal WordNebezpečí
Storage class3 Vznětlivé kapaliny
WGKWGK 2 významně ohrožuje vodní prostředí
Safety Information
Categories of dangerho?lavý, zdraví škodlivý, dráždivý
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StorageSkladovat od +15°C až +25°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1307 , 3, II
Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1307 , 3, II
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1307 , 3, II
Supplemental Information
Specifications
Global Trade Item Number
Katalogové číslo GTIN
1005790500 04027269296575