Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

101514 Kyselina chlorovodíková 30%

101514
Purchase on Sigma-Aldrich

Přehled

Replacement Information

Tabulka spec. kláve

CAS #
7647-01-0

Products

Katalogové čísloBalení ks/bal.
1015140250 Plastová láhev 250 ml
1015140500 Plastová láhev 500 ml
1015141000 Plastová láhev 1 l
Description
Catalogue Number101514
SynonymsHydrogen chloride solution
References
Product Information
CAS number7647-01-0
HS Code2806 10 20
Quality LevelMQ100
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Boiling point85 °C (1013 hPa)
Density1.15 g/cm3 (20 °C)
Melting Point-50 °C
pH value<1 (300 g/l, H₂O, 20 °C)
Vapor pressure21.8 hPa (20 °C)
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H290: Může být korozivní pro kovy.
H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Precautionary Statement(s)P234: Uchovávejte pouze v původním balení.
P261: Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů.
P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít/ ochranu sluchu.
P303 + P361 + P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Signal WordNebezpečí
Storage class8B Nehořlavé leptavé nebezpečné látky
WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
Disposal12
Anorganické kyseliny a jejich anhydridy je třeba nejprve zředit nebo hydrolyzovat opatrným vmícháním do ledové vody, poté neutralizovat (ochranné rukavice, digestoř!) roztokem hydroxidu sodného (Kat.č. 105587). Před převedením do kontejneru D zkontrolujte pH pomocí univerzálních pH- indikátorových proužků (Kat.č. 109535). Dýmavá kyselina sírová se opatrně a po kapkách vmíchá do 40 % kyseliny sírové (Kat.č. 109286). Mějte k dispozici velké množství ledu pro chlazení! Po dostatečném ochlazení je postup zacházení s vysoce koncentrovanou kyselinou totožný s výše uvedeným postupem. Analogicky s tímto postupem lze i další anhydridy konvertovat na odpovídající kyseliny. Kyselé plyny (např. chlor, fosgen, oxid siřičitý) musí být absorbovány do zředěného roztoku hydroxidu sodného a po neutralizaci převedeny do kontejneru D.
Safety Information
Categories of dangeržíravý
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StorageSkladovat od +2°C až +30°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1789 , 8, II
Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1789 , 8, II
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1789 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
Supplemental Information
Specifications
Assay (acidimetric)≥ 30.0 %
Ag (Silver)≤ 100 ppt
Al (Aluminium)≤ 100 ppt
As (Arsenic)≤ 100 ppt
Au (Gold)≤ 100 ppt
B (Boron)≤ 100 ppt
Ba (Barium)≤ 50 ppt
Be (Beryllium)≤ 50.0 ppt
Bi (Bismuth)≤ 50.0 ppt
Ca (Calcium)≤ 500 ppt
Cd (Cadmium)≤ 50.0 ppt
Ce (Cerium)≤ 20.00 ppt
Co (Cobalt)≤ 100.0 ppt
Cr (Chromium)≤ 50 ppt
Cu (Copper)≤ 100 ppt
Dy (Dysprosium)≤ 20.00 ppt
Er (Erbium)≤ 20.00 ppt
Eu (Europium)≤ 20.00 ppt
Fe (Iron)≤ 500 ppt
Ga (Gallium)≤ 50.0 ppt
Gd (Gadolinium)≤ 20 ppt
Hf(Hafnium)≤ 10.00 ppt
Hg (Mercury)≤ 50 ppt
Ho (Holmium)≤ 20.00 ppt
In (Indium)≤ 50.0 ppt
K (Potassium)≤ 500 ppt
La (Lanthanum)≤ 20.0 ppt
Li (Lithium)≤ 50.0 ppt
Lu (Lutetium)≤ 20.00 ppt
Mg (Magnesium)≤ 100 ppt
Mn (Manganese)≤ 50 ppt
Mo (Molybdenum)≤ 50.0 ppt
Na (Sodium)≤ 200 ppt
Nb (Niobium)≤ 20.0 ppt
Nd (Neodymium)≤ 20.0 ppt
Ni (Nickel)≤ 200 ppt
Pb (Lead)≤ 50.0 ppt
Pd (Palladium)≤ 100 ppt
Pr (Praseodym)≤ 20.00 ppt
Pt (Platinum)≤ 50 ppt
Rb (Rubidium)≤ 20.0 ppt
Re (Rhenium)≤ 10.00 ppt
Ru (Ruthenium)≤ 20.0 ppt
Sb (Antimony)≤ 100 ppt
Sc (Scandium)≤ 20 ppt
Se (Selenium)≤ 200 ppt
Si (Silicon)≤ 1000 ppt
Sm (Samarium)≤ 20.00 ppt
Sn (Tin)≤ 200 ppt
Sr (Strontium)≤ 50.0 ppt
Ta (Tantalum)≤ 100.00 ppt
Tb (Terbium)≤ 20.00 ppt
Te (Tellur)≤ 100 ppt
Th (Thorium)≤ 1.00 ppt
Ti (Titanium)≤ 50 ppt
Tl (Thallium)≤ 50.0 ppt
Tm (Thulium)≤ 20.00 ppt
U (Uranium)≤ 1.00 ppt
V (Vanadium)≤ 50 ppt
W (Wolfram)≤ 100 ppt
Y (Yttrium)≤ 10.0 ppt
Yb (Ytterbium)≤ 20.0 ppt
Zn (Zinc)≤ 200 ppt
Zr (Zirconium)≤ 20.0 ppt
Global Trade Item Number
Katalogové číslo GTIN
1015140250 04022536021980
1015140500 04022536021997
1015141000 04022536984018

Související produkty a aplikace

Alternative Products

Katalogové číslo Popis
100318 Kyselina chlorovodíková 30%

Related Products

Katalogové číslo Popis
100318 Kyselina chlorovodíková 30%

Accessories (Secondary)

Související produkty: Brand Facete

Kategorie

Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP
Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > High Purity Acids and Bases Suprapur®, Ultrapur