Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

170327 Lanthan ICP standard

170327
Purchase on Sigma-Aldrich

Přehled

Replacement Information

Products

Katalogové čísloBalení ks/bal.
1703270100 Plastová láhev 100 ml
Description
Catalogue Number170327
References
Product Information
HS Code3822 90 00
Quality LevelMQ300
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Density1.013 g/cm3 (20 °C)
pH value0.5 (H₂O, 20 °C)
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H290: Může být korozivní pro kovy.
H315: Dráždí kůži.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Precautionary Statement(s)P234: Uchovávejte pouze v původním balení.
P264: Po manipulaci důkladně omyjte kůži.
P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332 + P313: Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
Signal WordVarování
Storage class8B Nehořlavé leptavé nebezpečné látky
WGKWGK 2 významně ohrožuje vodní prostředí
Disposal28
Vodné roztoky: kategorie D.
Safety Information
Categories of dangerdráždivý
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StorageSkladovat od +15°C až +25°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3264 , 8, III
Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3264 , 8, III
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3264 , 8, III, Segregation Group: 1 (Acids)
Supplemental Information
Specifications
Global Trade Item Number
Katalogové číslo GTIN
1703270100 04022536736495

Související produkty a aplikace

Accessories (Primary)

Katalogové číslo Popis
100441 Kyselina dusičná 65%
101518 Kyselina dusičná 60%

Související produkty: Application Facete

Kategorie

Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > Certipur® Standards, Reference Materials and Buffers > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > ICP Standards Certipur®
Analytics and Sample Preparation > Reference Materials > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > ICP Standards Certipur®
Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP
Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > ICP Standards Certipur®