Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More
 
 

Warunki korzystania z witryny internetowej

Dostęp i korzystanie z niniejszej witryny internetowej podlegają warunkom podanym poniżej. Osoby niewyrażające zgody na poniższe warunki prosimy o niekorzystanie z witryny. Korzystając z niniejszej witryny internetowej, użytkownik oświadcza, że korzysta z niej i zawartych w niej informacji na własne ryzyko.
Wyłączenie odpowiedzialności
Zawartość niniejszej witryny internetowej została opracowana przez firmę Merck z zachowaniem należytej staranności i zgodnie z obecnym stanem wiedzy.

Nie udzielamy jednak żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, że informacje zawarte w niniejszej witrynie internetowej są kompletne lub poprawne. W szczególności zwracamy uwagę, że udostępnione przez nas informacje mogą być nieaktualne. Użytkownik ponosi ryzyko związane z dostępem do niniejszej witryny internetowej i korzystaniem z niej oraz z jakichkolwiek witryn stowarzyszonych lub powiązanych za pośrednictwem linków. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody i nie uznajemy roszczeń z tytułu brakujących lub niepoprawnych informacji.
Uwagi prawne
Niniejsza witryna internetowa zarządzana jest przez firmę Merck z Darmstadt w Niemczech. Wszelkie prawa do tej witryny internetowej lub z niej wynikające należą do firmy Merck.

Merck może zmieniać niniejszą witrynę internetową lub zaprzestać w całości lub w części jej prowadzenia w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, według własnego uznania i nie ponosząc odpowiedzialności. Ponadto Merck nie podlega obowiązkowi aktualizowania informacji zawartych w tej witrynie.

O ile nie zostanie wskazane inaczej, wszystkie informacje, dokumenty i prezentacje publikowane na naszej witrynie internetowej stanowią wyłączną własność Merck. Jeśli nie uzyskano pisemnej zgody firmy Merck (Wydział Komunikacji Korporacyjnej), nie zezwala się na importowanie z naszej witryny internetowej do innych programów lub witryn internetowych informacji opublikowanych i objętych prawem autorskim albo na wykorzystywanie tych informacji w jakikolwiek inny sposób.

Użytkownicy z zagranicy muszą stosować się do odpowiednich przepisów obowiązujących w miejscu ich przebywania. Użytkownicy w Stanach Zjednoczonych podlegają warunkom korzystania z witryn internetowych naszych przedsiębiorstw w USA. Przekazujemy naszym klientom informacje i porady dotyczące zastosowań technologicznych i kwestii regulacyjnych zgodnie z naszą aktualną wiedzą i możliwościami, jednak bez zobowiązań i odpowiedzialności. Nasi klienci powinni zawsze stosować się do obowiązujących przepisów i regulacji prawnych. Odnosi się to również do praw własności intelektualnej stron trzecich, w tym patentów i znaków towarowych. Nasze informacje i porady nie zwalniają naszych klientów od odpowiedzialności za sprawdzenie przydatności naszych produktów do określonych celów lub konieczności uzyskania wszelkich stosownych pozwoleń własności intelektualnej.
Dane osobowe
Firma Merck przykłada szczególną wagę do zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat korzystania z danych osobowych podano w Ochronie prywatności.
Wpływ na Warunki Sprzedaży
Jeśli nie zaznaczono inaczej w formie pisemnej, niniejsza witryna internetowa oraz treści, materiały lub informacje w niej zawarte nie mają wpływu na Warunki Sprzedaży firmy Merck.