Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

100998 2-Propanol

100998
Purchase on Sigma-Aldrich

Przegląd

Replacement Information

Tabela kluczowych gatunków

CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
67-63-0200-661-7C₃H₈OCH₃CH(OH)CH₃60.1 g/mol

Products

Numer katalogowyOpakowanie Ilość/opak.
1009981000 Butelka szklana 1 l
1009982500 Butelka szklana 2.5 l
Description
Catalogue Number100998
SynonymsIsopropyl alcohol, Isopropanol, iso-Propanol, IPA
OverviewSupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
References
Product Information
CAS number67-63-0
EC index number603-117-00-0
EC number200-661-7
Hill FormulaC₃H₈O
Chemical formulaCH₃CH(OH)CH₃
Molar Mass60.1 g/mol
HS Code2905 12 20
Structure formula ImageStructure formula Image
Quality LevelMQ100
Applications
Application2-Propanol for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®. CAS No. 67-63-0, EC Number 200-661-7.
Biological Information
Physicochemical Information
Boiling point82.4 °C (1013 hPa)
Density0.78 g/cm3 (20 °C)
Explosion limit2 - 13.4 %(V)
Flash point12 °C
Ignition temperature425 °C
Melting Point-89.5 °C
Vapor pressure43 hPa (20 °C)
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
LD 50 oralLD50 Szczur 5045 mg/kg
LD 50 dermalLD50 Królik 12800 mg/kg
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P240: Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
P241: Używać elektrycznego/ wentylującego/ oświetleniowego/ przeciwwybuchowego sprzętu.
P242: Używać nieiskrzących narzędzi.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Signal WordNiebezpieczeństwo
RTECSNT8050000
Storage class3 Ciecze łatwopalne
WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
Disposal1
Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
Safety Information
Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja dra?ni?ca
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StoragePrzechowywać w +2°C do +25°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1219 , 3, II
Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1219 , 3, II
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1219 , 3, II
Supplemental Information
Specifications
Global Trade Item Number
Numer katalogowy GTIN
1009981000 04022536014173
1009982500 04022536014180

Powiązane produkty i zastosowania

Accessories (Primary)

Numer katalogowy Opis
963533 Uchwyt bezpieczeństwa

Accessories (Secondary)

Numer katalogowy Opis
100801 Zestaw etykiet zgodnie z GHS
108801 Klucz

Związane produkty według: Application Facete

Związane produkty według: Brand Facete

Kategorie

Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Instrumental Organic Analysis > Solvents for Gas Chromatography, SupraSolv®
Analytics and Sample Preparation > Analytical Chromatography > Gas Chromatography GC > Solvents for Gas Chromatography, SupraSolv®