Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

801081 Chlorek glinowy

801081
Purchase on Sigma-Aldrich

Przegląd

Replacement Information

Tabela kluczowych gatunków

CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
7446-70-0231-208-1AlCl₃133.34 g/mol

Products

Numer katalogowyOpakowanie Ilość/opak.
8010810100 Butelka szklana 100 g
8010810500 Butelka szklana 500 g
8010811000 Butelka szklana 1 kg
Description
Catalogue Number801081
ReplacesAX0685-2; AX0685
SynonymsHydrochloric acid aluminium salt anhydrous
OverviewAluminum chloride and Aluminum hydroxide are used for the staining of Mucicarmine.
References
Product Information
CAS number7446-70-0
EC index number013-003-00-7
EC number231-208-1
Hill FormulaAlCl₃
Molar Mass133.34 g/mol
HS Code2827 32 00
Quality LevelMQ200
Applications
ApplicationAluminium chloride anhydrous powder sublimed for synthesis. CAS 7446-70-0, pH 2.4 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Biological Information
Physicochemical Information
Density2.44 g/cm3 (20 °C) ciecz
Melting Point262 °C (substancja sublimowana)
pH value2.4 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
Vapor pressure1 hPa (20 °C)
Bulk density1200 kg/m3
Solubility450 g/l (rozkład)
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
LD 50 oralLD50 Szczur 3450 mg/kg
LD 50 dermalLD50 Królik > 2000 mg/kg
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
EUH014: Reaguje gwałtownie z wodą.
Precautionary Statement(s)P260: Nie wdychać pyłu lub mgły.
P280: Nosić rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy/ ochronę narządu słuchu.
P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303 + P361 + P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody.
P304 + P340 + P310: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Signal WordNiebezpieczeństwo
RTECSBD0525000
Storage class8B Niepalne, żrące materiały niebezpieczne
WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
Safety Information
Categories of dangersubstancja ?r?ca
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1726 , 8, II
Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1726 , 8, II
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1726 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
Supplemental Information
Specifications
Assay (complexometric)≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES)passes test