Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

100193 Kwas kaprylowy (kwas oktanowy)

Przegląd

Replacement Information

Tabela kluczowych gatunków

CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar MassGrade Value
124-07-2204-677-5C₈H₁₆O₂CH₃(CH₂)₆COOH144.21 g/molPh Eur,NF

Products

Numer katalogowyOpakowanie Ilość/opak.
1001932500 Butelka szklana 2.5 l
Description
Catalogue Number100193
DescriptionCaprylic acid (Octanoic acid)
References
Product Information
CAS number124-07-2
EC index number607-708-00-4
EC number204-677-5
GradePh Eur,NF
Hill FormulaC₈H₁₆O₂
Chemical formulaCH₃(CH₂)₆COOH
Molar Mass144.21 g/mol
HS Code2915 90 32
Structure formula ImageStructure formula Image
Quality LevelMQ500
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Boiling point237 °C (1013 hPa)
Density0.91 g/cm3 (20 °C)
Explosion limit1 %(V)
Flash point>110 °C
Ignition temperature>300 °C
Melting Point16.0 - 16.5 °C
pH value4 (0.2 g/l, H₂O, 20 °C)
Vapor pressure0.49 Pa (25 °C)
Solubility0.68 g/l
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
LD 50 oralLD50 Szczur > 2000 mg/kg
LD 50 dermalLD50 Królik > 5000 mg/kg
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P280: Nosić rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy/ ochronę narządu słuchu.
P303 + P361 + P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody.
P304 + P340 + P310: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P363: Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
Signal WordNiebezpieczeństwo
RTECSRH0175000
Storage class8A Palne, żrące materiały niebezpieczne
WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
Disposal4
Wodne roztworu kwasów organicznych ostrożnie zobojętnić wodorowęglanem sodowym (nr kat. 106323) albo wodorotlenkiem sodowym (nr kat. 106462). Przed umieszczeniem w odpadach Kategorii D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535). Aromatyczne kwasy karboksylowe należy strącić rozcieńczonym kwasem solnym i odsączyć. Osad: Kategoria C. Przesącz: Kategoria D.
Safety Information
Categories of dangersubstancja ?r?ca
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3265 , 8, III
Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3265 , 8, III
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3265 , 8, III, Segregation Group: 1 (Acids)
Supplemental Information
Specifications
Assay (alkalimetric, calculated on anhydrous substance)99.0 - 100.5 %
Purity (GC)≥ 99.5 %
Assay NF (GC, calc. on anhydrous subs.)≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum)passes test
Identity (Density)passes test
Identity (GC)passes test
Appearanceclear, colorless to slightly yellowish liquid, not more intense in color than reference solution Y₅
Density (d 20/20)0.909 - 0.912
Related substances (GC) (largest single impurity)≤ 0.3 %
Related substances (GC) (Sum of all impurities)≤ 0.5 %
Residual solvents (Ph Eur/ICH)excluded by manufacturing process
Sulfated ash (600 °C)≤ 0.05 %
Water (according to Karl Fischer)≤ 0.3 %
Peroxide value≤ 10.0
Endotoxins≤ 1 I.U./ml
Microbiological test (total aerobic microbial count (TAMC))≤ 10³
Microbiological test (total yeast and mould count (TYMC))≤ 10²
E.colipasses test
Pseudomonas aeruginosapasses test
Staphylococcus aureuspasses test
Candida albicanspasses test
Salmonella speciespasses test
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not
likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Corresponds to Ph. Eur., NF
Global Trade Item Number
Numer katalogowy GTIN
1001932500 04022536002828

Documentation

Emprove Dossier

TitleVersion
5.0

Quality Management Dossier (Open Access)

Title

Operational Excellence Dossier

Title

Kwas kaprylowy (kwas oktanowy) MSDS

Title

Safety Data Sheet (SDS) 

Kwas kaprylowy (kwas oktanowy) Certificates of Analysis

Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
1001932500 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

Certificates

Title