Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

104617 Siarczan hydroksyloamoniowy

104617
Purchase on Sigma-Aldrich

Przegląd

Replacement Information

Tabela kluczowych gatunków

CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
10039-54-0233-118-8H₈N₂O₆S(HONH₃)₂SO₄164.14 g/mol

Products

Numer katalogowyOpakowanie Ilość/opak.
1046170500 Butelka plastikowa 500 g
Description
Catalogue Number104617
SynonymsHydroxylamine sulfate
DescriptionHydroxylammonium sulfate
References
Product Information
CAS number10039-54-0
EC index number612-123-00-2
EC number233-118-8
Hill FormulaH₈N₂O₆S
Chemical formula(HONH₃)₂SO₄
Molar Mass164.14 g/mol
HS Code2825 10 20
Quality LevelMQ100
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Density1.88 g/cm3 (20 °C)
Melting Point170 °C (rozkład)
pH value3.6 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density1100 kg/m3
Solubility587 g/l
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
LD 50 oralLD50 Szczur 842 mg/kg
LD 50 dermalLD50 Królik 1500 - 2000 mg/kg
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H290: Może powodować korozję metali.
H302 + H312: Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H351: Podejrzewa się, że powoduje raka.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane drogą pokarmową.
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P280: Nosić rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy/ ochronę narządu słuchu.
P301 + P312: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P302 + P352 + P312: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
Signal WordUwaga
Storage class4.1A Inne niebezpieczne materiały wybuchowe
WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
Disposal10
Nadtlenki organiczne można wykryć w roztworach wodnych i rozpuszczalnikach organicznych przy pomocy Perex-Test (nr kat. 116206). Czyste nadtlenki należy rozcieńczyć w odpowiednim rozpuszczalniku lub wodzie i kontrolując temperaturę dodawać małymi porcjami roztwór chlorku żelaza(II) (nr kat. 103860). Pojemnik D. Substancje wybuchowe do utylizacji (klasa składowania 4.1A) powinny być zapakowane oddzielnie i szczelnie zamknięte. Należy pamietać o flegmatyzacji wodą lub odpowiednim czynnikiem flegmatyzacyjnym!
Safety Information
Categories of dangersubstancja o w???ciwo?ciach wybuchowych, substancja szkodliwa, substancja dra?ni?ca, substancja rakotwórcza, substancja uczulaj?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2865 , 8, III
Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2865 , 8, III
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2865 , 8, III, Segregation Group: 1 (Acids)
Supplemental Information
Specifications
Assay≥ 99 %
Chloride (Cl)≤ 0.001 %
As (Arsenic)≤ 0.00005 %
Cu (Copper)≤ 0.0005 %
Fe (Iron)≤ 0.0005 %
Hg (Mercury)≤ 0.000001 %
Pb (Lead)≤ 0.0005 %
Sulfated ash (residue on ignition)≤ 0.1 %
Global Trade Item Number
Numer katalogowy GTIN
1046170500 04022536053431