Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

105326 Azotan lantanu, heksahydrat

105326
Purchase on Sigma-Aldrich

Przegląd

Replacement Information

Tabela kluczowych gatunków

CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
10277-43-7233-238-0LaN₃O₉ * 6 H₂OLa(NO₃)₃ * 6 H₂O433.02 g/mol

Products

Numer katalogowyOpakowanie Ilość/opak.
1053260100 Butelka plastikowa 100 g
Description
Catalogue Number105326
DescriptionLanthanum nitrate hexahydrate
References
Product Information
CAS number10277-43-7
EC number233-238-0
Hill FormulaLaN₃O₉ * 6 H₂O
Chemical formulaLa(NO₃)₃ * 6 H₂O
Molar Mass433.02 g/mol
HS Code2846 90 90
Quality LevelMQ100
Applications
ApplicationLanthanum nitrate hexahydrate for analysis. CAS 10277-43-7, EC Number 233-238-0, chemical formula La(NO₃)₃ * 6 H₂O.
Biological Information
Physicochemical Information
Boiling point126 °C (1013 hPa) (rozkład)
Melting Point69.9 °C
pH value3.4 (50 g/l, H₂O, 25 °C)
Bulk density1300 kg/m3
Solubility1230 - 1580 g/l
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
LD 50 oralLD50 Szczur 4500 mg/kg
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P220: Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P280: Nosić rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy/ ochronę narządu słuchu.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P370 + P378: W przypadku pożaru: Użyć suchy piasek, suche proszki gaśnicze lub pianę alkoholoodporną do gaszenia.
Signal WordNiebezpieczeństwo
RTECSOE5250000
Storage class5.1B Silnie utleniające materiały niebezpieczne
WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
Disposal14
Sole nieorganiczne: Pojemnik I. Obojętne roztwory tych soli: Pojemnik D. Przed umieszczeniem w pojemniku D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535).
Safety Information
Categories of dangersubstancja o w?a?ciwo?ciach utleniaj?cych, substancja dra?ni?ca
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StorageNoTempLimit
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1477 , 5.1, II
Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1477 , 5.1, II
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1477 , 5.1, II
Supplemental Information
Specifications
Assay (complexometric)≥ 96.0 %
Chloride (Cl)≤ 0.005 %
Sulphate (SO₄)≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb)≤ 0.002 %
Ca (Calcium)≤ 0.001 %
Ce (Cerium)≤ 0.03 %
Fe (Iron)≤ 0.002 %
Global Trade Item Number
Numer katalogowy GTIN
1053260100 04022536063232