Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

100816 Mangan test kuwetowy

100816
Purchase on Sigma-Aldrich

Przegląd

Replacement Information

Products

Numer katalogowyOpakowanie Ilość/opak.
1008160001 Pudelko EPS 25 tests
Description
Catalogue Number100816
References
Product Information
HS Code3822 19 90
Quality LevelMQ100
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H290: Może powodować korozję metali.
H301: Działa toksycznie po połknięciu.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H341: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
H350: Może powodować raka.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane drogą pokarmową.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Precautionary Statement(s)P202: Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P280: Nosić rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy/ ochronę narządu słuchu.
P303 + P361 + P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody.
P304 + P340 + P310: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Signal WordNiebezpieczeństwo
Storage class6.1C Palne, toksyczność ostra Cat. 3 / toksyczne związki lub związki powodujące skutki chroniczne
WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
Safety Information
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3316 Chemie-Testsatz, 9, II
Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
Supplemental Information
Specifications
Global Trade Item Number
Numer katalogowy GTIN
1008160001 04022536763828

Powiązane produkty i zastosowania

Alternative Products

Numer katalogowy Opis
114770 Mangan test

Related Products

Numer katalogowy Opis
114770 Mangan test

Accessories (Primary)

Numer katalogowy Opis
100456 Kwas azotowy 65%
109137 Wodorotlenek sodowy, roztwór
109072 Kwas siarkowy
109532 Paski wskaźnikowe pH, pH 7,5 - 14
110080 Mangan test

Związane produkty według: Application Facete

Związane produkty według: Brand Facete

Kategorie

Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Base Parameters from A to Z > Manganese
Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Sea Water > Manganese
Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Instrumental Test Systems for Quantitative Analyses > Photometric Measurements, Spectroquant® System > Spectroquant® Tests
Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Groundwater, Surface Water > Manganese
Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Agriculture > Manganese
Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Drinking Water > Manganese
Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Electroplating > Manganese
Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Aquaristics > Manganese
Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Waste Water > Manganese