Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

110080 Mangan test

110080
Purchase on Sigma-Aldrich

Przegląd

Replacement Information

Products

Numer katalogowyOpakowanie Ilość/opak.
1100800001 Pudelko plastikowe 100 tests
Description
Catalogue Number110080
DescriptionManganese Test
OverviewThe manganese test can be used for routine testing of water, industrial water and effluent.
References
Product Information
HS Code3822 19 90
Quality LevelMQ100
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H290: Może powodować korozję metali.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Precautionary Statement(s)P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
P280: Nosić rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy/ ochronę narządu słuchu.
P303 + P361 + P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody.
P304 + P340 + P310: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P363: Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
Signal WordNiebezpieczeństwo
Storage class8A Palne, żrące materiały niebezpieczne
WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
Safety Information
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3316 Chemie-Testsatz, 9, II
Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
Supplemental Information
Specifications
Global Trade Item Number
Numer katalogowy GTIN
1100800001 04022536121215

Powiązane produkty i zastosowania

Accessories (Primary)

Numer katalogowy Opis
100716 Kwas siarkowy 25%
119789 Mangan, roztwór wzorcowy

Accessories (Secondary)

Numer katalogowy Opis
100816 Mangan test kuwetowy
114770 Mangan test

Związane produkty według: Application Facete

Związane produkty według: Brand Facete

Kategorie

Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Boiler Water / Cooling Water > Manganese
Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Base Parameters from A to Z > Manganese
Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Sea Water > Manganese
Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Drinking Water > Manganese
Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Electroplating > Manganese
Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Visual Tests for Semi-quantitative Analyses > Test Strips, MQuant™
Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Disposal Drainage Water > Manganese
Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Waste Water > Manganese
Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Environment > Manganese