Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

106130 Wskaźnik mieszany 5

106130
Purchase on Sigma-Aldrich

Przegląd

Replacement Information

Products

Numer katalogowyOpakowanie Ilość/opak.
1061300250 Butelka szklana 250 ml
1061301000 Butelka szklana 1 l
Description
Catalogue Number106130
References
Product Information
HS Code3824 99 89
Quality LevelMQ200
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Density0.82 g/cm3 (20 °C)
Flash point14 °C
Ignition temperature425 °C (etanol)
pH value4.4 - 5.8 (H₂O, 20 °C)
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319: Działa drażniąco na oczy.
Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P240: Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
P241: Używać elektrycznego/ wentylującego/ oświetleniowego/ przeciwwybuchowego sprzętu.
P242: Używać nieiskrzących narzędzi.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Signal WordNiebezpieczeństwo
Storage class3 Ciecze łatwopalne
WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
Disposal3
Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
Safety Information
Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1170 , 3, II
Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1170 , 3, II
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1170 , 3, II
Supplemental Information
Specifications
Application testconforms
pH-value (20 °C)5.0 - 5.5
Global Trade Item Number
Numer katalogowy GTIN
1061300250 04022536073149
1061301000 04022536885018