Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

107714 Selen czarny 99+

107714
Purchase on Sigma-Aldrich

Przegląd

Replacement Information

Tabela kluczowych gatunków

CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
7782-49-2231-957-4Se78.96 g/mol

Products

Numer katalogowyOpakowanie Ilość/opak.
1077140050 Butelka plastikowa 50 g
1077140250 Butelka plastikowa 250 g
1077141000 Butelka plastikowa 1 kg
Description
Catalogue Number107714
References
Product Information
CAS number7782-49-2
EC index number034-001-00-2
EC number231-957-4
Hill FormulaSe
Molar Mass78.96 g/mol
HS Code2804 90 00
Quality LevelMQ300
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Boiling point685 °C (1013 hPa)
Density4.28 g/cm3 (20 °C)
Melting Point217 °C
Vapor pressure>0.001 hPa (20 °C)
Bulk density1270 kg/m3
Solubility<0.021 mg/l nieco rozpuszcza się
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
LD 50 oralLD50 Szczur 6700 mg/kg
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H301 + H331: Działa toksycznie po połknięciu lub w następstwie wdychania.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
H413: Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.
Precautionary Statement(s)P260: Nie wdychać pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy.
P264: Dokładnie umyć ciało po użyciu.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P301 + P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P304 + P340 + P311: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
Signal WordNiebezpieczeństwo
Storage class6.1C Palne, toksyczność ostra Cat. 3 / toksyczne związki lub związki powodujące skutki chroniczne
WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
Disposal17
Nieorganiczne związki selenu są toksyczne i muszą być traktowane ostrożnie. Pojemnik E. Selen pierwiastkowy można odzyskać utleniając najpierw sole w roztworze wodnym stężonym kwasem azotowym (nr kat. 100443). Następnie dodanie roztworu wodorosiarczynu sodowego (nr kat. 806356) powoduje wytrącenie selenu pierwiastkowego. Faza wodna: Pojemnik D.
Safety Information
Categories of dangersubstancja toksyczna, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StorageNoTempLimit
Packaging Information
Transport Information
Supplemental Information
Specifications
Identitypasses test
Assay (gravimetrically)≥ 99.0 %
Cu (Copper)≤ 0.005 %
Fe (Iron)≤ 0.05 %
Pb (Lead)≤ 0.05 %
Residue on ignition≤ 0.5 %
Particle size (> 150 µm)≤ 5 %