Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

108389 Toluen

108389
Purchase on Sigma-Aldrich

Przegląd

Replacement Information

Tabela kluczowych gatunków

CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
108-88-3203-625-9C₇H₈C₆H₅CH₃92.14 g/mol

Products

Numer katalogowyOpakowanie Ilość/opak.
1083891000 Butelka szklana 1 l
1083892500 Butelka szklana 2.5 l
Description
Catalogue Number108389
SynonymsToluene, Methylbenzene
OverviewSupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
References
Product Information
CAS number108-88-3
EC index number601-021-00-3
EC number203-625-9
Hill FormulaC₇H₈
Chemical formulaC₆H₅CH₃
Molar Mass92.14 g/mol
HS Code2902 30 00
Structure formula ImageStructure formula Image
Quality LevelMQ100
Applications
ApplicationToluene for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®. CAS No. 108-88-3, EC Number 203-625-9.
Biological Information
Physicochemical Information
Boiling point110.6 °C (1013 hPa)
Density0.87 g/cm3 (20 °C)
Explosion limit1.2 - 7.1 %(V)
Flash point4.4 °C
Ignition temperature535 °C
Melting Point-95 - -93 °C
Vapor pressure30.88 hPa (21.1 °C)
Viscosity kinematic0.7 mm2/s (20 °C)
Solubility0.52 g/l
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H361d: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane drogą oddechową.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Precautionary Statement(s)P202: Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P301 + P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P303 + P361 + P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody.
P331: NIE wywoływać wymiotów.
P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Signal WordNiebezpieczeństwo
RTECSXS5250000
Storage class3 Ciecze łatwopalne
WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
Disposal1
Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
Safety Information
Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja dra?ni?ca, substancja szkodliwa, substancja dzia?aj?ca szkodliwie na rozrodczo??
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StoragePrzechowywać w +2°C do +30°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1294 , 3, II
Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1294 , 3, II
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1294 , 3, II
Supplemental Information
Specifications
Global Trade Item Number
Numer katalogowy GTIN
1083891000 04022536103907
1083892500 04022536103914

Documentation

Toluen MSDS

Title

Safety Data Sheet (SDS) 

Toluen Certificates of Analysis

Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
1083891000 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
1083892500 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

Brochure

Title
Naturally pure. SupraSolv and UniSolv - high purity solvents for gas chromatography

Application Notes

Title
Nitroaromates in soils
Nitroaromates in water

Powiązane produkty i zastosowania

Accessories (Primary)

Numer katalogowy Opis
101123 Urządzenie ze stali nierdzewnej
106710 System do przetaczania rozpuszczalników z beczek i pojemników bębnowych ze stali nierdzewnej
108803 Klucz
901748 Rura zanurzana
902698 Zabezpieczenie przed nadciśnieniem 0,5 bar
963533 Uchwyt bezpieczeństwa
964205 Zawór redukcyjny, 0,2 bar z 2 przyłączami do rur 6 x 8 mm i wbudowanym zabezpieczeniem przed nadciśnieniem 0,5 bar

Accessories (Secondary)

Numer katalogowy Opis
107070 Urządzenie antystatyczne
108801 Klucz
100801 Zestaw etykiet zgodnie z GHS

Związane produkty według: Application Facete

Związane produkty według: Brand Facete

Kategorie

Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Instrumental Organic Analysis > Solvents for Gas Chromatography, SupraSolv®
Analytics and Sample Preparation > Analytical Chromatography > Gas Chromatography GC > Solvents for Gas Chromatography, SupraSolv®