Millipore Sigma Vibrant Logo

108292 2-Metyltetrahydrofurán

108292
View Pricing & Availability

Overview

Replacement Information

Key Spec Table

CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
96-47-9202-507-4C₅H₁₀O86.13 g/mol

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1082921000
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   Sklená flaša 1 l
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   1082922500
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service
     Contact Customer Service

     Sklená flaša 2.5 l
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity is a multiple of
     Maximum Quantity is
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     1082924000
     Retrieving availability...
     Limited AvailabilityLimited Availability
     In Stock 
     Discontinued
     Limited Quantities Available
     Availability to be confirmed
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Will advise
       Contact Customer Service
       Contact Customer Service

       Sklená flaša 4 l
       Retrieving price...
       Price could not be retrieved
       Minimum Quantity is a multiple of
       Maximum Quantity is
       Upon Order Completion More Information
       You Saved ()
        
       Request Pricing
       Description
       Catalogue Number108292
       OverviewEMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA® we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA® solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
       References
       Product Information
       CAS number96-47-9
       EC number202-507-4
       Hill FormulaC₅H₁₀O
       Molar Mass86.13 g/mol
       HS Code2932 19 00
       Quality LevelMQ200
       Applications
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point78 - 80 °C (1013 hPa)
       Density0.86 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit1.2 - 5.7 %(V)
       Flash point-11 °C
       Ignition temperature270 °C
       Melting Point-136 °C
       Vapor pressure136 hPa (20 °C)
       Solubility150 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Potkan > 300 - 2000 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Potkan > 2000 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
       Hazard Pictogram(s)
       Hazard Pictogram(s)
       Hazard Statement(s)H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
       H302: Škodlivý po požití.
       H315: Dráždi kožu.
       H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
       EUH019: Môže vytvárať výbušné peroxidy.
       Precautionary Statement(s)P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
       P240: Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
       P280: Noste ochranné okuliare.
       P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
       P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
       P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
       P403 + P233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
       Signal WordNebezpečenstvo
       Storage class3 Vznietlivé kvapaliny
       WGKWGK 2 ohrozujúce vody
       Disposal1
       Silno kontaminované organické rozpúštadlá neobsahujúce halogény: nádoba A.
       Safety Information
       Hazard Symbols Hazard SymbolsHarmful
       Hazard SymbolsFlammable
       Categories of dangerve?mi hor?avá, škodlivá, dráždivá
       R PhraseR 11-19-22-38-41
       Veľmi horľavý.Môže vytvárať výbušné peroxidy.Škodlivý po požití.Dráždi pokožku.Riziko vážneho poškodenia očí.
       S PhraseS 16-29-33-26-39
       Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.Nevypúšťať do kanalizačnej siete.Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.Použite ochranu očí a tváre.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladujte pri +5°C až +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2536 , 3, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2536 , 3, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2536 , 3, II
       Supplemental Information
       Specifications