Millipore Sigma Vibrant Logo

103037 2,6-Dichlórchinón-4-chlórimid

103037
View Pricing & Availability

Overview

Replacement Information

Key Spec Table

CAS #EC NumberHill FormulaMolar MassGrade Value
101-38-2202-937-2C₆H₂Cl₃NO210.44 g/molReag. Ph Eur

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1030370010
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   Plastová flaša 10 g
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   1030370100
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service
     Contact Customer Service

     Plastová flaša 100 g
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity is a multiple of
     Maximum Quantity is
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     Description
     Catalogue Number103037
     References
     Product Information
     CAS number101-38-2
     EC number202-937-2
     GradeReag. Ph Eur
     Hill FormulaC₆H₂Cl₃NO
     Molar Mass210.44 g/mol
     HS Code2929 90 00
     Structure formula ImageStructure formula Image
     Quality LevelMQ100
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Melting Point65 - 67 °C
     Bulk density800 kg/m3
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H242: Zahrievanie môže spôsobiť požiar.
     H315: Dráždi kožu.
     H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
     Precautionary Statement(s)P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
     P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
     P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
     Signal WordNebezpečenstvo
     Storage class4.1A Iné výbušné nebezpečné látky
     WGKWGK 3 silne ohrozujúce vody
     Disposal10
     Organické peroxidy je možné detekovať vo vodných roztokoch a organických rozpúšťadlách pomocou testu Perex-Test (kat. č. 116206). Čisté peroxidy sa riedia na min. 10 % vhodným rozpúšťadlom alebo vodou a pridávajú sa v malých dávkach pri regulovanej teplote do roztoku chloridu železnatého (kat č. 103860). Výbušné látky (skladovacia trieda 4.1A) je potrebné pred zaslaním na zneškodnenie samostatne zabaliť a tesne uzavrieť. Zabezpečte dostatočnú flegmatizáciu vodou alebo uvedenou flegmatizačnou látkou.
     Safety Information
     Hazard Symbols Hazard SymbolsIrritant
     Hazard SymbolsExplosive
     Categories of dangervýbušná, dráždivá
     R PhraseR 2-36/38
     Riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.Dráždi oči a pokožku.
     S PhraseS 15-35
     Uchovávajte mimo dosahu tepla.Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladujte pri +2°C až +8°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3224 , 4.1,
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3224 , 4.1,
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3224 , 4.1,
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (iodometric)≥ 98
     Identity (IR-spectrum)passes test
     Spec. Absorptivity A 1%/1cm (312 nm; 0,001 %; 1 cm; ethanol)≥ 800
     Melting point65 - 68