Millipore Sigma Vibrant Logo

107098 8-Hydroxychinolín

107098
View Pricing & Availability

Overview

Replacement Information

Key Spec Table

CAS #EC NumberHill FormulaMolar MassGrade Value
148-24-3205-711-1C₉H₇NO145.16 g/molReag. Ph Eur

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1070980250
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   Sklená flaša 250 g
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   Description
   Catalogue Number107098
   SynonymsOxine, 8-Quinolinol
   References
   Product Information
   CAS number148-24-3
   EC number205-711-1
   GradeReag. Ph Eur
   Hill FormulaC₉H₇NO
   Molar Mass145.16 g/mol
   HS Code2933 49 90
   Structure formula ImageStructure formula Image
   Quality LevelMQ200
   Applications
   Biological Information
   Physicochemical Information
   Boiling point267 °C (1013 hPa)
   Density1.034 g/cm3 (20 °C)
   Melting Point72.5 - 74.0 °C
   Solubility555 mg/l
   Dimensions
   Materials Information
   Toxicological Information
   LD 50 oralLD50 Potkan 1200 mg/kg
   Safety Information according to GHS
   Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
   Hazard Pictogram(s)
   Hazard Pictogram(s)
   Hazard Pictogram(s)
   Hazard Statement(s)H360D: Môže poškodiť nenarodené dieťa.
   H301: Toxický po požití.
   H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
   H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
   H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
   Precautionary Statement(s)P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
   P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
   P280: Noste ochranné rukavice.
   P280: Noste ochranné okuliare.
   P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
   P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
   P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
   Signal WordNebezpečenstvo
   Storage class6.1C Horľavé, akútne toxické v kategórii 3 / toxické zlúčeniny alebo zlúčeniny s chronickými účinky
   WGKWGK 3 silne ohrozujúce vody
   Disposal3
   Relatívne nereaktívne organické reagencie je potrebné zhromaždovať v nádobe A. Ak sú halogénované, je potrebné ich zhromaždovať v nádobe B. Pre tuhé zvyšky použite nádobu C.
   Safety Information
   Hazard Symbols Hazard SymbolsHarmful
   Categories of dangerškodlivá
   R PhraseR 22
   Škodlivý po požití.
   S PhraseS 24/25
   Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.
   Product Usage Statements
   Storage and Shipping Information
   StorageSkladujte pri +15°C až +25°C.
   Packaging Information
   Transport Information
   Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2811 , 6.1, II
   Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2811 , 6.1, II
   Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2811 , 6.1, II
   Supplemental Information
   Specifications
   Assay (perchloric acid titration)≥ 99
   Identity (IR-spectrum)passes test
   Matter insoluble in ethanol≤ 0.05 %
   Melting point73 - 75 °C
   Chloride (Cl)≤ 0.001 %
   Sulfate (SO₄)≤ 0.01 %
   Sulfated ash≤ 0.05 %
   Suitability as reagent (for Mg-test)passes test

   Related Products & Applications

   Categories

   Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Reagents for Classical Photometry > Sample Preparation > Trace Element Enrichment
   Analytics and Sample Preparation > Reagents for Pharmacopoeia Analysis > Other Reagents for Pharmacopoeia Analysis
   Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Reagents for Classical Photometry
   Analytics and Sample Preparation > Analytical Sample Preparation > Extraction
   Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Heterocycles > Heterocycles with 6-membered Rings > Quinolines, Acridines, Isoquinolines
   Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Reagents for Classical Photometry > Sample Preparation > Extraction