Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

107098 8-Hydroxychinolín

107098
Purchase on Sigma-Aldrich

Overview

Replacement Information

Key Spec Table

CAS #EC NumberHill FormulaMolar MassGrade Value
148-24-3205-711-1C₉H₇NO145.16 g/molReag. Ph Eur

Products

Catalogue NumberPackaging Qty/Pack
1070980250 Sklená flaša 250 g
Description
Catalogue Number107098
SynonymsOxine, 8-Quinolinol
References
Product Information
CAS number148-24-3
EC number205-711-1
GradeReag. Ph Eur
Hill FormulaC₉H₇NO
Molar Mass145.16 g/mol
HS Code2933 49 90
Structure formula ImageStructure formula Image
Quality LevelMQ200
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Boiling point267 °C (1013 hPa)
Density1.034 g/cm3 (20 °C)
Melting Point72.5 - 74.0 °C
Vapor pressure<0.1 hPa (25 °C)
Solubility555 mg/l
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
LD 50 oralLD50 Potkan 1200 mg/kg
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H301: Toxický po požití.
H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H360D: Môže poškodiť nenarodené dieťa.
H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Precautionary Statement(s)P202: Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280: Použite ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranu očí/ ochranu tváre/ ochranu sluchu.
P301 + P310: PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Signal WordNebezpečenstvo
Storage class6.1C Horľavé, akútne toxické v kategórii 3 / toxické zlúčeniny alebo zlúčeniny s chronickými účinky
WGKWGK 3 silne ohrozujúce vody
Disposal3
Relatívne nereaktívne organické reagencie je potrebné zhromaždovať v nádobe A. Ak sú halogénované, je potrebné ich zhromaždovať v nádobe B. Pre tuhé zvyšky použite nádobu C.
Safety Information
Categories of dangerškodlivá
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StorageSkladujte pri +15°C až +25°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2811 , 6.1, II
Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2811 , 6.1, II
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2811 , 6.1, II
Supplemental Information
Specifications
Assay (perchloric acid titration)≥ 99
Identity (IR-spectrum)passes test
Matter insoluble in ethanol≤ 0.05 %
Melting point73 - 75 °C
Chloride (Cl)≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄)≤ 0.01 %
Sulfated ash≤ 0.05 %
Suitability as reagent (for Mg-test)passes test
Global Trade Item Number
Catalogue Number GTIN
1070980250 04022536086545

Related Products & Applications

Categories

Analytics and Sample Preparation > Analytical Sample Preparation > Extraction
Analytics and Sample Preparation > Reagents for Pharmacopoeia Analysis > Other Reagents for Pharmacopoeia Analysis
Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Reagents for Classical Photometry
Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Reagents for Classical Photometry > Sample Preparation > Trace Element Enrichment
Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Heterocycles > Heterocycles with 6-membered Rings > Quinolines, Acridines, Isoquinolines
Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Reagents for Classical Photometry > Sample Preparation > Extraction