Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

113829 Anaerocult® A

113829
Purchase on Sigma-Aldrich

Overview

Replacement Information

Products

Catalogue NumberPackaging Qty/Pack
1138290001 Plastové vrece 10 x 1 piece
Description
Catalogue Number113829
References
Product Information
HS Code3824 99 79
Quality LevelMQ300
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Bulk density550 kg/m3
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H372: Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii vdychovaním.
Precautionary Statement(s)P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P314: Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
Signal WordNebezpečenstvo
Storage class6.1C Horľavé, akútne toxické v kategórii 3 / toxické zlúčeniny alebo zlúčeniny s chronickými účinky
WGKWGK 2 významne ohrozuje vodné zdroje
Disposal3
Relatívne nereaktívne organické reagencie je potrebné zhromaždovať v nádobe A. Ak sú halogénované, je potrebné ich zhromaždovať v nádobe B. Pre tuhé zvyšky použite nádobu C.
Safety Information
Hazard Symbols Hazard SymbolsHarmful
Hazard SymbolsDangerous for the environment
Categories of dangerdráždivá, škodlivá, nebezpe?ná pre životné prostredie
R PhraseR 36-48/20-51/53
Dráždi oči.Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
S PhraseS 61
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StorageSkladujte pri +15°C až +25°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDKein Gefahrgut
Declaration (transport by air) IATA-DGRNo Dangerous Good
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeNo Dangerous Good
Supplemental Information
Specifications
Performance testpasses test
Global Trade Item Number
Catalogue Number GTIN
1138290001 04022536151601

Related Products & Applications

Accessories (Primary)

Catalogue Number Description
107040 Stojan pre Petriho misky

Accessories (Secondary)

Catalogue Number Description
100043 TOS-propionátový agar (základ)
100445 Univerzálny pivný agar
100888 Suplement selektívny pre Clostridium perfringens
105410 Zosilnený klostridiálny agar (RCA)
110235 SPS agar
110259 DCA agar podľa Weenka a kol.
110864 Agarový základ so siričitanom a železom
111972 TSC agar
115045 Mäsovo-pečeňový agar

Related Products By: Brand Facete

Categories

Industrial Microbiology > Culture Media > Culture Media for Food & Beverage Industry > Dehydrated Culture Media > Enrichment, Isolation & Differentiation by Organism > Bifidobacteria
Industrial Microbiology > Pathogen & Spoilage Testing > Pathogen Detection > Pathogen Detection by Product > Dehydrated and Ready-to-use Culture Media
Industrial Microbiology > Culture Media > Culture Media for Food & Beverage Industry > Dehydrated Culture Media > Enrichment, Isolation & Differentiation by Organism > Brucella
Industrial Microbiology > Culture Media > Culture Media for Food & Beverage Industry > Dehydrated Culture Media > Enrichment, Isolation & Differentiation by Organism > Clostridia & Sulfite reducing anaerobic Bacteria
IVD/OEM Materials & Reagents > Anaerobic System
Industrial Microbiology > Culture Media > Culture Media for Food & Beverage Industry > Dehydrated Culture Media > Enrichment, Isolation & Differentiation by Organism > Enterococci